دیوان ابوالعلاء معری | d.-u abu-l-‘alā’ ma‘arrī(شعر)

ابوالعلاء معری ، احمد بن عبداالله، 363 - 449 قمری
ab-ol-‘alā‘ ma‘arrī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (974 - 1058)


سقط الزند = دیوان ابوالعلاء | siqṭ-uz-zand = d.-u abu-l-‘alā’(شعر)

ابوالعلاء معری ، احمد بن عبداالله، 363 - 449 قمری
ab-ol-‘alā‘ ma‘arrī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (974- 1058)


سقط الزند = دیوان ابوالعلاء | siqṭ-uz-zand = d.-u abu-l-‘alā’(شعر)

ابوالعلاء معری ، احمد بن عبداالله، 363 - 449 قمری
ab-ol-‘alā‘ ma‘arrī, ahmad ebn-e ‘abd-ol-lāh (974- 1058)