دیوان املاء | d.-e emlā’(شعر)

املای بلخی ، ق 12 قمری
emlāy balxī ( - 18c)


کتاب املا | k.-e emlā()

قریب ، عبدالعظیم ، 1258 - 1344 شمسی
qarīb, ‘abd-ol-‘azīm (1879 - 1965)