دیوان ابن یمین فریومدی | d.-e ebn-e yamīn-e faryūmadī(شعر)

ابن یمین ، محمود بن یمین الدین ، 685؟ - 769 ؟ قمری
ebn-e yamīn, mahmūd ebn-e yamīn-od-dīn (1287 - 1368)


ناز و نیاز | nāz va nīyāz(ادبیات)

ابن یمین ، محمود بن یمین الدین ، 685؟ - 769 ؟ قمری
ebn-e yamīn, mahmūd ebn-e yamīn-od-dīn (1287- 1368)


الحجه البالغه لاصحاب الیمین | al-ḥujjat-ul bāliġa li-aṣḥāb-il yamīn(ادبیات)جواز الحکم بالشاهد و الیمین | jawāz-ul ḥikam bi-š-šāhid wa-l yamīn(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)


هل یصح الصلح بغیر یمین استظهاری | hal yaṣiḥ-uṣṣulḥ bi-ġayr-i yamīn-i istiẓhārī(فقه)

میرزای قمی ، ابوالقاسم بن محمد حسن ، 1151 - 1231 قمری
mīrzā-ye qomī, ab-ol-qāsem ebn-e mohammad hasan (1739 - 1816)