دیوان اذنب شبرغانی | d.-e aznab-e šoborqānī(شعر)

اذنب شبرغانی
aznab-e šoborqānī