دیوان اسیر اصفهانی | d.-e asīr-e esfahānī(شعر)

اسیر شهرستانی ، جلال بن مومن ، 1029 - 1069 قمری
asīr-e šahrestānī, jalāl ebn-e mo’men (1620 - 1659)


حکم العصیر | ḥukm-ul ‘aṣīr(فقه)النهایه فی غریب الحدیث و الاثر | an-nihāya fī ġarīb-il ḥadīṯ wa-l aṯar(لغت)

ابن اثیر، مبارک بن محمد، 544 - 606 قمری
ebn-e asīr, mobārak ebn-e mohammad (1150 - 1210)


النهایه فی غریب الحدیث و الاثر | an-nihāya fī ġarīb-il ḥadīṯ wa-l aṯar(لغت)

ابن اثیر، مبارک بن محمد، 544 - 606 قمری
ebn-e asīr, mobārak ebn-e mohammad (1150 - 1210)


النهایه فی غریب الحدیث و الاثر | an-nihāya fī ġarīb-il ḥadīṯ wa-l aṯar(لغت)

ابن اثیر، مبارک بن محمد، 544 - 606 قمری
ebn-e asīr, mobārak ebn-e mohammad (1150 - 1210)


النهایه فی غریب الحدیث و الاثر | an-nihāya fī ġarīb-il ḥadīṯ wa-l aṯar(لغت)

ابن اثیر، مبارک بن محمد، 544 - 606 قمری
ebn-e asīr, mobārak ebn-e mohammad (1150 - 1210)


النهایه فی غریب الحدیث و الاثر | an-nihāya fī ġarīb-il ḥadīṯ wa-l aṯar(لغت)

ابن اثیر، مبارک بن محمد، 544 - 606 قمری
ebn-e asīr, mobārak ebn-e mohammad (1150 - 1210)


جامع الاصول لاحادیث الرسول (ص ) | jāmi‘-ul usūl li-aḥādīṯ-ir rasūl(حدیث)

ابن اثیر، مبارک بن محمد، 544 - 606 قمری
ebn-e asīr, mobārak ebn-e mohammad (1150 - 1210)


جامع الاصول لاحادیث الرسول (ص ) | jāmi‘-ul usūl li-aḥādīṯ-ir rasūl(حدیث)

ابن اثیر، مبارک بن محمد، 544 - 606 قمری
ebn-e asīr, mobārak ebn-e mohammad (1150 - 1210)


ایساغوجی = الکلیات الخمس = المدخل الی علم المنطق | īsāġūjī = al-kullīyāt-ul xams = al-madxal ilā ‘ilm-il manṭiq(منطق)

اثیرالدین ابهری ، مفضل بن عمر، - 660 ؟ قمری
asīr-od-dīn-e abharī, mofazzal ebn-e ‘omar (- 1262)