دیوان انوری ابیوردی | d.-e anvarī-ye abīvardī(شعر)

انوری ، محمد بن محمد، - 583 ؟ قمری
anvarī, mohammad ebn-e mohammad ( - 1188)


دیوان انوری ابیوردی | d.-e anvarī-ye abīvardī(شعر)

انوری ، محمد بن محمد، - 583 ؟ قمری
anvarī, mohammad ebn-e mohammad ( - 1188)


دیوان انوری ابیوردی | d.-e anvarī-ye abīvardī(شعر)

انوری ، محمد بن محمد، - 583 ؟ قمری
anvarī, mohammad ebn-e mohammad ( - 1188)


دیوان انوری ابیوردی (منتخب ) | d.-e anvarī-ye abīvardī (mn.)(ادبیات)

حسینی کاشانی ، محمد بن علی ، - 1024 قمری
hoseynī kāšānī, mohammad ebn-e ‘alī ( - 1615)


شرح دیوان انوری = شرح مشکلات | š.-e d.-e anvarī = š.-e moškelāt(ادبیات)

فراهانی ، ابوالحسن ، - 1040 قمری
farāhānī, abo-ol-hasan (- 1631)


شرح دیوان انوری = شرح مشکلات | š.-e d.-e anvarī = š.-e moškelāt(ادبیات)

فراهانی ، ابوالحسن ، - 1040 قمری
farāhānī, abo-ol-hasan (- 1631)


شرح دیوان انوری | š.-e d.-e anvarī(ادبیات)

شادی آبادی ، محمد بن داود، 806 - 956 قمری
šādī-ābādī, mohammad ebn-e dāvūd (1404 - 1550)


النجدیات | an-najdīyyāt(شعر)

ابیوردی ، محمد بن احمد، - 557 قمری
abīvardī, mohammad ebn-e ahmad(- 1163)


النجدیات | an-najdīyyāt(شعر)

ابیوردی ، محمد بن احمد، - 557 قمری
abīvardī, mohammad ebn-e ahmad(- 1163)


دیوان الابیوردی | d.-ul abīwardī(شعر)

ابیوردی ، محمد بن احمد، - 557 قمری
abīvardī, mohammad ebn-e ahmad ( - 1163)