دیوان امیر معزی = دیوان معزی نیشابوری | d.-e amīr mo‘ezzī = d.-e mo‘ezzī-ye neyšābūrī(شعر)

امیر معزی ، محمد بن عبدالملک ، - 520 ؟ قمری
amīr mo‘ezzī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-malek ( - 1127)


دیوان امیر معزی = دیوان معزی نیشابوری | d.-e amīr mo‘ezzī = d.-e mo‘ezzī-ye neyšābūrī(شعر)

امیر معزی ، محمد بن عبدالملک ، - 520 ؟ قمری
amīr mo‘ezzī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-malek ( - 1127)


دیوان امیر معزی = دیوان معزی نیشابوری | d.-e amīr mo‘ezzī = d.-e mo‘ezzī-ye neyšābūrī(شعر)

امیر معزی ، محمد بن عبدالملک ، - 520 ؟ قمری
amīr mo‘ezzī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-malek ( - 1127)


حاشیه فرائد الاصول | ḥāšīyat-u farā’id-il usūl(اصول فقه)

معزی نجفی ، محمد علی بن میرزا فرامرز، ق 14 قمری
mo‘ezzī najafī, mohammad ‘alī ebn-e mīrzā farāmarz ( - 20c)


انوار العقول من اشعار وصی الرسول = دیوان امیرالمومنین علی (ع ) | anwār-ul ‘uqūl min aš‘ār-i waṣī-yir rasūl = d.-e amīr-il- mu’minīn ‘alī(شعر)

بیهقی نیشابوری کیدری ، محمد بن حسین ، ق 6 قمری
beyhaqī neyšābūrī keydarī, mohammad ebn-e hoseyn (- 12c)


انوار العقول من اشعار وصی الرسول = دیوان امیرالمومنین علی (ع ) | anwār-ul ‘uqūl min aš‘ār-i waṣī-yir rasūl = d.-e amīr-il- mu’minīn ‘alī(شعر)

بیهقی نیشابوری کیدری ، محمد بن حسین ، ق 6 قمری
beyhaqī neyšābūrī keydarī, mohammad ebn-e hoseyn (- 12c)


انوار العقول من اشعار وصی الرسول = دیوان امیرالمومنین علی (ع ) | anwār-ul ‘uqūl min aš‘ār-i waṣī-yir rasūl = d.-e amīr-il- mu’minīn ‘alī(شعر)

بیهقی نیشابوری کیدری ، محمد بن حسین ، ق 6 قمری
beyhaqī neyšābūrī keydarī, mohammad ebn-e hoseyn (- 12c)


شرح دستور معمای نیشابوری = شرح رکنی | š.-e dastūr-e mo‘ammā-ye neyšābūrī = š.-e roknī(معما)

رکنای نیشابوری ، صادق ، ق 10 قمری
roknā-ye neyšābūrī، sādeq (- 16c)


الاربعون حدیثا عن الاربعین فی فضائل امیرالمومنین (ع ) = الاربعین عن الاربعین فی فضائل امیرالمومنین (ع ) | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā ‘an-il arba‘īn fī faḍā’il-i amīr-il- mu’minīn(حدیث)

مفید نیشابوری ، عبدالرحمن بن احمد، ق 5 قمری
mofīd-e neyšābūrī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad ( - 11c)


دیوان رضی نیشابوری | d.-e razī neyšābūrī(شعر)

رضی الدین نیشابوری ، محمد، - 598 قمری
razī-yod-dīn-e neyšābūrī, mohammad ( - 1202)