دیوان ابوالفرج رونی | d.-e ab-ol-faraj-e rūnī(شعر)

ابوالفرج رونی ، ابوالفرج بن مسعود، 492 قمری
ab-ol-faraj-e rūnī, ab-ol-faraj ebn-e mas‘ūd (1100 - )


انتظار الفرج من الفرج | intiẓār-ul faraj min-al faraj(کلام و اعتقادات)

اشراقی ، ولی االله بن هاشم ، ق 15 قمری
ešrāqī, valī-o-llāh ebn-e hāšem (- 21c)


جامع الحکایات = ترجمه الفرج بعد الشده = فرج بعد از شدت | jāme‘-ol hekāyāt = t.-ye al-faraj ba‘d-aš šedda = faraj ba‘d az šeddat(داستان)

دهستانی مویدی ، حسین بن اسعد، ق 8 قمری
dahestānī-ye mo’ayyedī, hoseyn ebn-e as‘ad (- 14c)


جامع الحکایات = ترجمه الفرج بعد الشده = فرج بعد از شدت | jāme‘-ol hekāyāt = t.-ye al-faraj ba‘d-aš šedda = faraj ba‘d az šeddat(داستان)

دهستانی مویدی ، حسین بن اسعد، ق 8 قمری
dahestānī-ye mo’ayyedī, hoseyn ebn-e as‘ad (- 14c)


الاغانی | al-aġānī(ادبیات)

ابوالفرج اصفهانی ، علی بن حسین ، 284 - 356 قمری
ab-ol-faraj-e esfahānī, ‘alī ebn-e hoseyn (898-968)


مقاتل الطالبیین | maqātil-uṭṭālibīyīn(تاریخ معصومین)

ابوالفرج اصفهانی ، علی بن حسین ، 284 - 356 قمری
ab-ol-faraj-e esfahānī,‘alī ebn-e hoseyn (898 - 968)


شرح الکافی | š.-ul-kāfī(شرح حدیث)

جیلانی ، محمد رفیع بن فرج ، - 1160 ؟ قمری
jīlānī, mohammad rafī‘ ebn-e faraj (- 1747)


الفرقه الناجیه | al-firqa nājīya(کلام و اعتقادات)

قطیفی ، عبداالله بن فرج ، - 1160 قمری
qatīfī, ‘abd-ol-lāh ebn-e faraj (- 1747)


جامع الحکایات = الفرج بعد الشده | jāmi‘-ul ḥikāyāt = al-faraj ba‘d-aš šidda(داستان)

تنوخی ، محسن بن علی ، 327 - 384 قمری
tanūxī, mohsen ebn-e ‘alī (940 - 995)


یوسفیه | yūsofīye(عرفان و تصوف)

غافل سلماسی ، پرویز بن فرج االله، - 1336 قمری
qāfel-e salmāsī, parvīz ebn-e faraj-ol-lāh (- 1918)