احکام الموالید | ahkām-ol-mavālīd(هیئت)

بخاری خوارزمی ، علیشاه بن محمد، 624؟ - 695؟ قمری
boxārī xārazmī, ‘alīšāh ebn-e mohammad (1228 - 1296)


احکام الاعوام | ahkām-ol-a‘vām(اختربینی)

بخاری خوارزمی ، علیشاه بن محمد، 624؟ - 695؟ قمری
boxārī xārazmī, ‘alīšāh ebn-e mohammad (1228 - 1296)


اشجار و اثمار = اثمار و اشجار = ثمره و شجره | ašjār va asmār = asmār va ašjār = samare va šajare(هیئت)

بخاری خوارزمی ، علیشاه بن محمد، 624؟ - 695 ؟ قمری
boxārī xārazmī, ‘alīšāh ebn-e mohammad (1228 - 1296)


اشجار و اثمار = اثمار و اشجار = ثمره و شجره | ašjār va asmār = asmār va ašjār = samare va šajare(هیئت)

بخاری خوارزمی ، علیشاه بن محمد، 624؟ - 695 ؟ قمری
boxārī xārazmī, ‘alīšāh ebn-e mohammad (1228 - 1296)


اشجار و اثمار = اثمار و اشجار = ثمره و شجره | ašjār va asmār = asmār va ašjār = samare va šajare(هیئت)

بخاری خوارزمی ، علیشاه بن محمد، 624؟ - 695 ؟ قمری
boxārī xārazmī, ‘alīšāh ebn-e mohammad (1228 - 1296)


اشجار و اثمار = اثمار و اشجار = ثمره و شجره | ašjār va asmār = asmār va ašjār = samare va šajare(هیئت)

بخاری خوارزمی ، علیشاه بن محمد، 624؟ - 695 ؟ قمری
boxārī xārazmī, ‘alīšāh ebn-e mohammad (1228 - 1296)


دیوان صوفی بخاری | d.-e sūfī-ye boxārī(شعر)

صوفی بخاری ، محمد صابر بن محمد یعقوب ، ق 13 قمری
sūfī boxārī, mohammad sāber ebn-e mohammad ya‘qūb (- 19c)


الملحی | al-molhī(شعر)

خوارزمی ، سعد بن محمود
xārazmī, sa‘d ebn-e mahmūd


جرثقیل | jarresaqīl(ریاضیات)

خوارزمی ، ابوعلی بن عبدالجلیل
xārazmī, abū-‘alī ebn-e ‘abd-ol-jalīl


شرح دعاء سیفی | š.-e do‘ā’-e sayfī(شرح دعا)

حسینی خوارزمی ، محمد بن احمد
hoseynī xārazmī, mohammad ebn-e ahmad