شرح دیباجه تحریر القواعد المنطقیه = حاشیه تحریر القواعد المنطقیه = برهانیه | š.-u dībājat-i taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = ḥāšīyat-u taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = burhānīyya(منطق)

برهان الدین بن کمال الدین حمید، ق 9 قمری
borhān-od-dīn ebn-e kamāl-od-dīn hamīd (- 15c)


شرح دیباجه تحریر القواعد المنطقیه = حاشیه تحریر القواعد المنطقیه = برهانیه | š.-u dībājat-i taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = ḥāšīyat-u taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = burhānīyya(منطق)

برهان الدین بن کمال الدین حمید، ق 9 قمری
borhān-od-dīn ebn-e kamāl-od-dīn hamīd (- 15c)


شرح دیباجه تحریر القواعد المنطقیه = حاشیه تحریر القواعد المنطقیه = برهانیه | š.-u dībājat-i taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = ḥāšīyat-u taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya = burhānīyya(منطق)

برهان الدین بن کمال الدین حمید، ق 9 قمری
borhān-od-dīn ebn-e kamāl-od-dīn hamīd (- 15c)


الفوائد البرهانیه فی تحقیق الفوائد الفناریه = الفراید البرهانیه فی تحقیق الفوائد الفناریه | al-fawā’id-ul burhānīya fī taḥqīq-il fawā’id-il fanārīya = al-farāyid-ul burhānīya fī taḥqīq-il fawā’id-il fanārīya(منطق)

برهان الدین بن کمال الدین حمید، ق 9 قمری
borhān-od-dīn ebn-e kamāl-od-dīn hamīd (- 15c)


شرح استعارات دیباچه شرح شمسیه منطق | š.-e este‘ārāt-e dībāče-ye š.-e šamsīye-ye manteq()

کمال الدین بن حمید
kamāl-od-dīn ebn-e hamīd


برهان قاطع | borhān-e qāti‘(لغت)

برهان ، محمد حسین بن خلف ، ق 11 قمری
borhān, mohammad hoseyn ebn-e xalaf (- 17c)


برهان قاطع | borhān-e qāti‘(لغت)

برهان ، محمد حسین بن خلف ، ق 11 قمری
borhān, mohammad hoseyn ebn-e xalaf (- 17c)


برهان قاطع | borhān-e qāti‘(لغت)

برهان ، محمد حسین بن خلف ، ق 11 قمری
borhān, mohammad hoseyn ebn-e xalaf (- 17c)


برهان قاطع | borhān-e qāti‘(لغت)

برهان ، محمد حسین بن خلف ، ق 11 قمری
borhān, mohammad hoseyn ebn-e xalaf (- 17c)


ترجمه عبدالحمید العطار و ابنه = شرح حال عبدالحمید بن سالم عطار و پسرش | t.-u ‘abd-ul-ḥamīd al-‘aṭṭār wa ibn-i-h = š.-e hāl-e ‘abd-ol-hamīd ebn-e sālem ‘attār va pesaraš(رجال)

شفتی بیدآبادی ، محمد باقر بن محمد نقی ، 1175؟ - 1260 قمری
šaftī bīd-ābādī, mohammad bāqer ebn-e mohammad naqī (1762 - 1844)