شرح قصیده لامیه العجم | š.-u qaṣīdat-i lāmīyyat-il-‘ajam(ادبیات)

بحرق ، محمد بن عمر، 869 - 930 قمری
bahraq, mohammad ebn-e ‘omar (1465 - 1524)


دیوان خطایی | d.-e xatāyī(شعر)

اسماعیل صفوی اول ، شاه ایران ، 892 - 930 قمری
esmā‘īl-e safavī-ye avval, šāh-e īrān (1487 - 1524)


الاربعون حدیثا فی فضائل علی (ع ) | al-arba‘ūn-a ḥadīṯā fī faḍā’il-i ‘alī (‘)(حدیث)

جمال حسینی ، عطاءاالله بن فضل االله، - 930 ؟ قمری
jamāl hoseynī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e fazl-ol-lāh ( - 1524)


حیاه العارفین | hayāt-ol ‘ārefīn(شعر)

نوربخش خراسانی ، محمد بن محمد، 795 - 869 قمری
nūrbaxš-e xorāsānī, mohammad ebn-e mohammad (1393 - 1465)


سلسله موجودات | selsele-ye mowjūdāt(عرفان و تصوف)

؟نوربخش خراسانی ، محمد بن محمد،795 - 869 قمری
nūrbaxš-e xorāsānī, mohammad ebn-e mohammad (1393 - 1465)


روضه الاحباب فی سیره النبی و الال و الاصحاب | rawzat-ol-ahbāb fī sīrat-en nabī va-l āl va-l ashāb(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))

جمال حسینی ، عطاءاالله بن فضل االله، - 930 ؟ قمری
jamāl hoseynī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e fazl-ol-lāh (- 1524)


روضه الاحباب فی سیره النبی و الال و الاصحاب | rawzat-ol-ahbāb fī sīrat-en nabī va-l āl va-l ashāb(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))

جمال حسینی ، عطاءاالله بن فضل االله، - 930 ؟ قمری
jamāl hoseynī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e fazl-ol-lāh (- 1524)


روضه الاحباب فی سیره النبی و الال و الاصحاب | rawzat-ol-ahbāb fī sīrat-en nabī va-l āl va-l ashāb(تاریخ پیامبر اکرم (ص ))

جمال حسینی ، عطاءاالله بن فضل االله، - 930 ؟ قمری
jamāl hoseynī, ‘atā’-ol-lāh ebn-e fazl-ol-lāh (- 1524)


انس ان نامه = قی افه نامه | ensān nāme = qīyāfe nāme(قیافه شناسی)

نوربخش خراسانی ، محمد بن محمد، 795 - 869 قمری
nūrbaxš-e xorāsānī, mohammad ebn-e mohammad (1393-1465)


انس ان نامه = قی افه نامه | ensān nāme = qīyāfe nāme(قیافه شناسی)

نوربخش خراسانی ، محمد بن محمد، 795 - 869 قمری
nūrbaxš-e xorāsānī, mohammad ebn-e mohammad (1393-1465)