معین النبیه فی رجال من لا یحضره الفقیه | mu‘īn-un nabīh fī rijāl-i man lā yaḥ۵ur-u-h-ul faqīh(رجال)

بحرانی ، یاسین بن صلاح الدین ، ق 12 قمری
bahrānī, yāsīn ebn-e salāh-od-dīn (- 18c)


ختم یس و فالنامه و ادعیه | xatm-e yāsīn va fāl-nāme va ad‘īye(دعا)طریقه ختم سوره انعام و یاسین و فتح | tarīqe-ye xatm-e sūre-ye an‘ām va yāsīn va fath(علوم قرآن)معالم الدین فی فقه آل یاسین | ma‘ālim-ud dīn fī fiqh-i āl-i yāsīn(فقه)

قطان حلی ، محمد بن شجاع ، ق 9 قمری
qetān-e hellī, mohammad ebn-e šojā‘(- 15c)


اجازه لعیسی بن صالح البحرانی | ijāzat-un li-‘īsa-bn-i ṣāliḥ al-baḥrānī(اجازات)

موسوی بحرانی ، مهدی بن علی ، ق 14 قمری
mūsavī bahrānī, mahdī ebn-e ‘alī ( - 20c)


صلاح در مختصر مصباح | salāh dar moxtasar-e mesbāh(کلام و اعتقادات)تفسیر آیه های 37 و 38 و 39 سوره یس | tafsīr-e āye-ye-hā-ye 37 va 38 va 39 sūre-ye yāsīn(تفسیر)اجازه لاحمد البحرانی | ijāzat-un li-aḥmad al-baḥrānī(اجازات)

بحرانی ، سلیمان بن عبداالله، 1075؟ - 1121 قمری
bahrānī, soleymān ebn-e ‘abd-ol-lāh (1665 - 1710)


فتوح المفتاح و فلاح اهل الصلاح | fotūh-ol meftāh va fallāh-e ahl-ol salāh(دعا)

کربلائی ، شیخ علی ، ق 12 قمری
jarbalāyī, šayx ‘alī (- 18c)


فرادیس الممتحنین و قوامیس بلاء آل طاها و یاسین | farādīs-ul mumtaḥinīn wa qawīmīs-u balā’-i āl-i ṭāhā wa yāsīn(حدیث)

یزدی ، محمد باقر بن زین العابدین ، ق 11 قمری
yazdī, mohammad bāqer ebn-e zayn-ol-‘ābedīn (- 17c)