دیوان بحرالعلوم | d.-e bahr-ol-‘olūm(شعر)

بحرالعلوم بروجردی ، حسین بن محمد رضا، 1221 - 1306 قمری
bahr-ol-‘olūm-e borūjerdī, hoseyn ebn-e mohammad rezā (1806 - 1889)


توضیح المقال فی علم الدرایه و الرجال | tawḍīḥ-ul maqāl fī ‘ilm-id dirāya wa-r rijāl(رجال ، درایه)

کنی تهرانی ، علی بن قربان ، 1220 - 1306 قمری
kanī tehrānī, ‘alī ben qorbān (1806 - 1889)


رجال بحرالعلوم = الفوائد الرجالیه | rijāl-u baḥr-ul-‘ulūm = al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


رجال بحرالعلوم = الفوائد الرجالیه | rijāl-u baḥr-ul-‘ulūm = al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


رجال بحرالعلوم = الفوائد الرجالیه | rijāl-u baḥr-ul-‘ulūm = al-fawā’id-ur rijālīya(رجال)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


بیان الاسفار الاربعه | bayān-ul asfār-il arba‘a(عرفان و تصوف)

قمشه ای ، محمد رضا بن ابوالقاسم ، 1241 - 1306 قمری
qomše-ī, mohammad rezā ebn-e ab-ol-qāsem (1826- 1889)


بیان الاسفار الاربعه | bayān-ul asfār-il arba‘a(عرفان و تصوف)

قمشه ای ، محمد رضا بن ابوالقاسم ، 1241 - 1306 قمری
qomše-ī, mohammad rezā ebn-e ab-ol-qāsem (1826- 1889)


الفوائد الاصولیه فی تسجیل مسائل الفقهیه = فوائد بحر العلوم = الفوائد فی مهمات الاصول = الفوائد الوافیه و العوائد الشافیه | al-fawā’id-ul uṣūlīya fī tasjīl-i masā’il-il fiqhīya = fawā’id-u baḥr-ul ‘ulūm = al-fawā’id fī muhimmāt-il uṣūl = al-fawā’id-ul wāfīya wa-l ‘awā’id-uš šāfīya(اصول فقه)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


الفوائد الاصولیه فی تسجیل مسائل الفقهیه = فوائد بحر العلوم = الفوائد فی مهمات الاصول = الفوائد الوافیه و العوائد الشافیه | al-fawā’id-ul uṣūlīya fī tasjīl-i masā’il-il fiqhīya = fawā’id-u baḥr-ul ‘ulūm = al-fawā’id fī muhimmāt-il uṣūl = al-fawā’id-ul wāfīya wa-l ‘awā’id-uš šāfīya(اصول فقه)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)


الفوائد الاصولیه فی تسجیل مسائل الفقهیه = فوائد بحر العلوم = الفوائد فی مهمات الاصول = الفوائد الوافیه و العوائد الشافیه | al-fawā’id-ul uṣūlīya fī tasjīl-i masā’il-il fiqhīya = fawā’id-u baḥr-ul ‘ulūm = al-fawā’id fī muhimmāt-il uṣūl = al-fawā’id-ul wāfīya wa-l ‘awā’id-uš šāfīya(اصول فقه)

بحرالعلوم ، محمد مهدی بن مرتضی ، 1155 - 1212 قمری
bahr-ol-‘olūm, mohammad mahdī ebn-e morteza (1742 - 1798)