دیوان بدر چاچی | d.-e badr-e čāčī(شعر)

بدرالدین محمد چاچی ، ق 8 قمری
badr-od-dīn mohammad-e čāčī ( - 14c)


اختلاجات اعضاء منظوم = اختلاج نامه | extelājāt-e a‘zā’-e manzūm = extelāj-nāme(علوم غریبه ، طب ، شعر)

بدر جاجرمی ، بدرالدین بن عمر، - 686 قمری
badr-e jājarmī, badr-od-dīn ebn-e ‘omar ( - 1288)


اختلاجات اعضاء منظوم = اختلاج نامه | extelājāt-e a‘zā’-e manzūm = extelāj-nāme(علوم غریبه ، طب ، شعر)

بدر جاجرمی ، بدرالدین بن عمر، - 686 قمری
badr-e jājarmī, badr-od-dīn ebn-e ‘omar ( - 1288)


مناجات نامه | monājāt nāme(شعر)

بدر، منشی کریم بخش
badr, monšī karīm baxš


خوان پر نعمت | xān-e por-ne‘mat(گوناگون)

غزنی ، زین بدر، ق 8 قمری
qazanī, zayn badr (- 14c)


شرح العروض لابن حاجب | š.-ul ‘arūḍ-i li-bn-i ḥājib(عروض و قافیه)

بدرالدین بن قاسم
badr-od-dīn ebn-e qāsem


شاه و درویش = شاه و گدا | šāh va darvīš = šāh va gedā(شعر)

هلالی جغتایی ، بدر الدین ، - 935 ؟ قمری
helālī joqatāyī, badr-od-dīn (- 1529)


البدر المنیر فیما یتعلق للشمس و القمر من التدبیر | al-badr-ul munīr fī-mā yata‘allaq li-š-šams-i wa-l qamar min-at tadbīr()البدر المنیر | al-badr-ul munīr(اخلاق)

بارفروشی ، محمد نصیر بن محمد معصوم ، ق 12 قمری
bārforūšī, mohammad nasīr ebn-e mohammad ma‘sūm (- 18c)


عیون جواهر النقاد فی حجیه اخبار الاحاد | ‘uyūn-u jawāhir-in naqqād fī ḥujjīyat-i axbār-il āḥād(اصول فقه)

انصاری ، بدرالدین بن احمد، ق 11 قمری
ansārī, badr-od-dīn bn ahmad (- 17c)