النکاح | an-nikāḥ(فقه)

بابلی ، حسن ، ق 11 قمری
bābelī, hasan (- 17c)


کنز اللئالی | kanz-ol la’ālī(کیمیا)

تنگلو شاه بابلی ، ق 1 میلادی
tangalū-šāh-e bābelī(- 1c)


مفتاح الکنزین | meftāh-ol kanzeyn(کیمیا)

تنگلو شاه بابلی ، ق 1 میلادی
tangalū-šāh-e bābelī(- 1c)


مفاتیح کنوز سبعه | mafātīh-e konūz-e sab‘a(کیمیا)

تنگلو شاه بابلی ، ق 1 میلادی
tangalū-šāh-e bābelī(- 1c)


کیمیا | kīmīyā(کیمیا)

تنگلو شاه بابلی ، ق 1 میلادی
tangalū-šāh-e bābelī(- 1c)


آثار الاخیار = ترجمه تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام | āsār-ol axyār = t.-ye tafsīr-e emām hasan-e ‘askarī ‘alayh-es-salām(تفسیر)

زواره ای ، علی بن حسن ، ق 10 ق
zavvāre’ī, ‘alī ebn-e hasan (16C)


آثار الاخیار = ترجمه تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام | āsār-ol axyār = t.-ye tafsīr-e emām hasan-e ‘askarī ‘alayh-es-salām(تفسیر)

زواره ای ، علی بن حسن ، ق 10 ق
zavvāre’ī, ‘alī ebn-e hasan (16C)


اجازه لبنی زهره = اجازه لابی الحسن علی بن ابراهیم | ijāzat-ul ḥadīṯ li-banī zuhra = ijāzat-un li-abi-l-ḥasan ‘alī ibn-i ibrāhīm(اجازات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


اجازه لبنی زهره = اجازه لابی الحسن علی بن ابراهیم | ijāzat-ul ḥadīṯ li-banī zuhra = ijāzat-un li-abi-l-ḥasan ‘alī ibn-i ibrāhīm(اجازات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


اجازه لبنی زهره = اجازه لابی الحسن علی بن ابراهیم | ijāzat-ul ḥadīṯ li-banī zuhra = ijāzat-un li-abi-l-ḥasan ‘alī ibn-i ibrāhīm(اجازات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)