رباعیات بابا افضل | robā‘īyyāt-e bābā afzal(شعر)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)


گفتارهای بابا افضل = افادات = فوائد | goftār-hā-ye bābā afzal = efādāt = favā’ed(فلسفه ، عرفان و تصوف ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)

ﻧﺴﺨ ﻪﻫﺎ ﻳﻜﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

عرض نامه = فضیلت علم | ‘arz-nāme = fazīlat-e ‘elm(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)


عرض نامه = فضیلت علم | ‘arz-nāme = fazīlat-e ‘elm(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)


عرض نامه = فضیلت علم | ‘arz-nāme = fazīlat-e ‘elm(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)


روح = تعریف و حقیقت روح | rūh = ta‘rīf va haqīqat-e rūh(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)


نام ه ها (2) = نامه به شمس الدین دزواگوش (2) | nāme-hā (2) = nāme be šams-od-dīn-e dazvāgūš (2)(فلسفه)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn(- 1269)


پاسخ به پرسشهای هراسکانی | pāsox be porseš-hā-ye harāskānī(فلسفه ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)


پاسخ به پرسشهای هراسکانی | pāsox be porseš-hā-ye harāskānī(فلسفه ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)


ساز و پیرایه شاهان پر مایه | sāz va pīrāya-ye šāhān-e por māya(حکومت و سیاست ، اخلاق)

بابا افضل کاشانی ، محمد بن حسین ، - 667 ؟ قمری
bābā afzal-e kāšānī, mohammad ebn-e hoseyn (- 1269)