زکاه الفطره = زکات فطره | zakāt-ol-fetra = zakāt-e fetra(فقه)

استرآبادی ، محمد یوسف ، - 1286 قمری
estarābādī, mohammad yūsof (- 1870)


زکات | zakāt(فقه)زکات | zakāt(فقه)زکات | zakāt(فقه)الزکاه | az-zakāt(فقه)زکات و خمس | zakāt va xoms(فقه)الزکاه و الخمس | az-zakāt-u wa-l-xums(فقه)الزکاه | az-zakāt(فقه)

غنی خراسانی ، حسن ، ق 13 قمری
qanī xorāsānī, hasan (- 19c)


الخمس و الزکاه (تحقیقات حول ) | al-xums wa-z zakāt (taḥqīqāt-un ḥawl-a)(فقه)الزکاه | az-zakāt(فقه)

محمود بن محمد، 13 قمری
mahmūd ebn-e mohammad (19c -)