المفراح فی شرح مراح الارواح | al-mifrāḥ fī š.-i mirāḥ-ul arwāḥ(صرف)

اسود، حسن بن علاء الدین ،قرن 9
asvad, hasan ebn-e ‘alāe-d-dīn


المفراح فی شرح مراح الارواح | al-mifrāḥ fī š.-i mirāḥ-ul arwāḥ(صرف)

اسود، حسن بن علاء الدین ،قرن 9
asvad, hasan ebn-e ‘alāe-d-dīn


المفراح فی شرح مراح الارواح | al-mifrāḥ fī š.-i mirāḥ-ul arwāḥ(صرف)

اسود، حسن بن علاء الدین ،قرن 9
asvad, hasan ebn-e ‘alāe-d-dīn


المفراح فی شرح مراح الارواح | al-mifrāḥ fī š.-i mirāḥ-ul arwāḥ(صرف)

اسود، حسن بن علاء الدین ،قرن 9
asvad, hasan ebn-e ‘alāe-d-dīn


المفراح فی شرح مراح الارواح | al-mifrāḥ fī š.-i mirāḥ-ul arwāḥ(صرف)

اسود، حسن بن علاء الدین ،قرن 9
asvad, hasan ebn-e ‘alāe-d-dīn


معدن الاسرار فی بیان مشرب شطار | ma‘dan-ol asrār fī bayān-e mašrab-e šattār(عرفان و تصوف)

تربتی ، محمد بن علاء، ق 11 قمری
torbatī, mohammad ebn-e ‘alāe(- 17c)


آثار الاخیار = ترجمه تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام | āsār-ol axyār = t.-ye tafsīr-e emām hasan-e ‘askarī ‘alayh-es-salām(تفسیر)

زواره ای ، علی بن حسن ، ق 10 ق
zavvāre’ī, ‘alī ebn-e hasan (16C)


آثار الاخیار = ترجمه تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام | āsār-ol axyār = t.-ye tafsīr-e emām hasan-e ‘askarī ‘alayh-es-salām(تفسیر)

زواره ای ، علی بن حسن ، ق 10 ق
zavvāre’ī, ‘alī ebn-e hasan (16C)


اجازه لبنی زهره = اجازه لابی الحسن علی بن ابراهیم | ijāzat-ul ḥadīṯ li-banī zuhra = ijāzat-un li-abi-l-ḥasan ‘alī ibn-i ibrāhīm(اجازات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)


اجازه لبنی زهره = اجازه لابی الحسن علی بن ابراهیم | ijāzat-ul ḥadīṯ li-banī zuhra = ijāzat-un li-abi-l-ḥasan ‘alī ibn-i ibrāhīm(اجازات)

علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726 قمری
‘allāme-ye hellī, hasan ebn-e yūsof (1251 - 1326)