دیوان اسیر اصفهانی | d.-e asīr-e esfahānī(شعر)

اسیر شهرستانی ، جلال بن مومن ، 1029 - 1069 قمری
asīr-e šahrestānī, jalāl ebn-e mo’men (1620 - 1659)


الملل و النحل = ملل و نحل شهرستانی | al-milal wa-n niḥal = melal va nehal-e šahrestānī(ادیان و مذاهب)

شهرستانی ، محمد بن عبدالکریم ، 479؟ - 548 ؟ قمری
Šahrestānī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-karīm (1087 - 1154)


الملل و النحل = ملل و نحل شهرستانی | al-milal wa-n niḥal = melal va nehal-e šahrestānī(ادیان و مذاهب)

شهرستانی ، محمد بن عبدالکریم ، 479؟ - 548 ؟ قمری
Šahrestānī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-karīm (1087 - 1154)


الملل و النحل = ملل و نحل شهرستانی | al-milal wa-n niḥal = melal va nehal-e šahrestānī(ادیان و مذاهب)

شهرستانی ، محمد بن عبدالکریم ، 479؟ - 548 ؟ قمری
Šahrestānī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-karīm (1087 - 1154)


آداب المومن | ādāb-ol mo‘men(دعا)

خطیب اردلانی ، عبدالمومن بن محمد
xatīb-e ardalānī, ‘abd-ol-mo’men ebn-e mohammad


آب نیسان و قمر در عقرب | āb-e neysān va qamar dar aqrab(هیات)

حسینی خاتون آبادی ، محمد باقر بن اسماعیل ، 1070 - 1127 ق
hoseynī xātūn-ābādī ،mohammad bāqer ebn-e esmā‘īl (1659-1715)


الارشاد الهادی الی سبیل الرشاد | al-iršād-ul-hādī ila sabīl-ir-rašād(فقه)

منصور باالله، قاسم بن محمد، ٩٦٧ - 1٠2٩ قمری
mansūr-o be-l-lāh, qāsem ebn-e mohammad (1560 - 1620)


حکم العصیر | ḥukm-ul ‘aṣīr(فقه)مطلع البدور و مجمع البحور | maṭla‘-ul budūr wa majma‘-ul buḥūr(تراجم)

ابن ابی الرجال ، احمد بن صالح ، 1029 - 1092 قمری
ebn-e abe-r-rejāl, ahmad ebn-e sāleh (1620 - 1681)


تحذیر العباد عن معاونه اهل الظلم و الفساد | taḥḏīr-ul ‘ibād ‘an mu‘āwinat-i ahl-iẓ ẓulm wa-l fisād(فقه)

منصور باالله، قاسم بن محمد، 967 - 1029 قمری
mansūr-o be-l-lāh, qāsem ebn-e mohammad (1560- 1620)