الارث = منظومه فی المواریث | al-irṯ = manẓūmat-un fi-l mawārīṯ()

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1818)


الارث = منظومه فی المواریث | al-irṯ = manẓūmat-un fi-l mawārīṯ()

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1818)


الاطعمه و الاشربه (ارجوزه ) | al-’aṭ‘ama wa-l-’ašriba (urjūza)(فقه ، شعر)

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn (- 1818)


الرضاع = منظومه فی الرضاع | ar-riḍā‘ = manẓūmat-un fi-r-riḍā‘(فقه ،شعر)

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn ( - 1818)


منظومه فی العدد = ارجوزه فی العدد | mnẓ.-un fi-l ‘adad = urjūzat-un fi-l ‘adad(فقه ، شعر)

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn(- 1818)


مقادیر الدیات = ارجوزه فی الدیات | maqādīr-ud dīyāt = urjūza-un fi-d dīyāt(فقه ، شعر)

اعسم ، محمد علی بن حسین ، - 1233 ؟ قمری
a‘sam, mohammad ‘alī ebn-e hoseyn(- 1818)


حدیث ابی العباس الاصم | ḥadīṯ-u abi-l ‘abbās-il aṣam(حدیث)

اصم ، محمد بن یعقوب ، - 346 قمری
asam, mohammad ebn-e ya‘qūb (- 958)


مغلطه الجذر الاصم = حل شبهه جذر اصم | maġlaṭat-ul ja۶r-il aṣam = ḥall-u šubhat-i ja۶r-i aṣam(منطق ، فلسفه)

دشتکی شیرازی ، منصور بن صدرالدین محمد، - 948 قمری
daštakī šīrāzī, mansūr ebn-e sadr-od-dīn mohammad (- 1542)


کحالی | kahhālī(طب)

پولاک ، یاکوب ادوارد، 1818 - 1891 میلادی
polāk, yākūb edvārd (1818 - 1891)


نهایه الکلام فی حل شبهه جذر الاصم = حل مغالطه الجذر الاصم = حل مغالطه ابن کمونه | nihāyat-ul kalām fī ḥall-i šubhat-i ja۱r-il aṣam = ḥall-u muġāliṭat-il ja۱r-il aṣam = ḥall-u muġāliṭat-i ibn-i kamūna(منطق ، فلسفه)

دوانی ، محمد بن اسعد، 830 - 908 ؟ قمری
davvānī, mohammad ebn-e as‘ad (1427 - 1503)