الصوارم المهرقه فی رد الصواعق المحرقه | aṣ-ṣawārum-ul muhriqa fī radd-iṣ ṣawā‘iq-il muḥriqa(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


الصوارم المهرقه فی رد الصواعق المحرقه | aṣ-ṣawārum-ul muhriqa fī radd-iṣ ṣawā‘iq-il muḥriqa(کلام و اعتقادات)

شوشتری ، نوراالله بن شرف الدین ، 956 - 1019 قمری
šūštarī, nūr-ol-lāh ebn-e šaraf-od-dīn (1550 - 1611)


بوارق مشرقه و صواعق محرقه | bawāriq-un mušriqa wa ṣawā‘iq-un muḥriqa(کلام و اعتقادات)

تفریشی ، حسن ، ق 12 قمری
tafrīšī, hasan (- 18c)


بوارق مشرقه و صواعق محرقه | bawāriq-un mušriqa wa ṣawā‘iq-un muḥriqa(کلام و اعتقادات)

تفریشی ، حسن ، ق 12 قمری
tafrīšī, hasan (- 18c)


البوارق اللامعه الوارده علی الصواعق المحرقه | al-bawāriq-ul lāmi‘at-il wārida ‘ala-ṣ ṣawā‘iq-il muḥriqa(کلام و اعتقادات)

نیر بروجردی ، علی اصغر بن علی اکبر، 1231 - 1300 قمری
nayyer-e borūjerdī, ‘alī asqar ebn-e ‘alī akbar (1816- 1883)


رد پادری = رد میزان الحق | radd-e pādorī = radd-e mīzān-ol haqq(کلام و اعتقادات)

تبریزی ، نجفعلی بن حسنقلی ، ق 13 قمری
tabrīzī, najaf-‘alī ebn-e hasan-qolī (- 19c)


رد رد هدیه النمله | radd-e radd-e hedyat-on namla(کلام و اعتقادات)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn (- 1903)


الصوارم القاصمه لظهور الجامعین بین بنتین من ولد فاطمه | aṣ-ṣawārum-ul qāṣima li-ẓuhūr-il jāmi‘ayn bayn-a bintayn min walad-i fāṭima(فقه)

بحرانی ، یوسف بن احمد، 1107 - 1186 قمری
bahrānī, yūsef ebn-e ahmad (1696 - 1773)


الرد علی البابیه = رد باب مرتاب | ar-radd ‘ala-l bābīye = radd-e bāb-e mortāb(کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد بن محمد کریم ، 1263 - 1324 قمری
kermānī, mohammad ebn-e mohammad karīm (1847 - 1906)


الصواعق المحرقه علی اهل الرفض و الزندقه | aṣ-ṣawā‘iq-ul muḥraqa ‘alā ahl-ir rafḍ wa-z zandaqa(کلام و اعتقادات)

ابن حجر هیثمی ، احمد بن محمد، 909 - 973 ؟ قمری
ebn-e hajar-e haysamī, ahmad ebn-e mohammad (1504 - 1566)