الشرق و البرق | aš-šarq wa-l barq(فلسفه)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)


الشرق و البرق | aš-šarq wa-l barq(فلسفه)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)


برق خاطف و رعد خاصف | barq-e xātef va ra‘d-e xāsef(تفسیر)

سلطان العلماء، محمد بن دلدار علی ، 1199 - 1284 قمری
soltān-ol-‘olamā’, mohammad ebn-e deldār ‘alī (1785- 1868)


سنابرق فی شرح البارق من الشرق | sanābarq fī š.-il bāriq min-aš šarq(شرح دعا)

کشفی ، جعفر بن ابی اسحاق ، 1189 - 1267 قمری
kašfī, ja‘far ebn-e abī-eshāq (1775 - 1851)


تاریخ شرق | tārīx-e šarq(تاریخ)تاریخ جنگ شرق اقصی | tārīx-e jang-e šarq-e aqsā(تاریخ)

ثمر انصاری ، حسین بن محمد علی ،1284 - 1344 قمری
samar-e ansārī, hoseyn ebn-e mohammad ‘alā (1868- 1926)