الشمسیه فی القواعد المنطقیه = الرساله الشمسیه | aš-šamsīya fi-l qawā‘id-il manṭiqīya = ar-r.-ul šamsīya(منطق)

کاتبی قزوینی ، علی بن عمر، 600 - 675 قمری
kātebī qazvīnī, ‘alī ebn-e ‘omar (1204 - 1277)


الشمسیه فی القواعد المنطقیه = الرساله الشمسیه | aš-šamsīya fi-l qawā‘id-il manṭiqīya = ar-r.-ul šamsīya(منطق)

کاتبی قزوینی ، علی بن عمر، 600 - 675 قمری
kātebī qazvīnī, ‘alī ebn-e ‘omar (1204 - 1277)


الشمسیه فی القواعد المنطقیه = الرساله الشمسیه | aš-šamsīya fi-l qawā‘id-il manṭiqīya = ar-r.-ul šamsīya(منطق)

کاتبی قزوینی ، علی بن عمر، 600 - 675 قمری
kātebī qazvīnī, ‘alī ebn-e ‘omar (1204 - 1277)


حاشیه تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الشمسیه | ḥāšīyat-u taḥrīr-il qawā‘id-il manṭiqīya fī š.-iš šamsīya(منطق)

عصام الدین داود
‘esām-od-dīn dāvūd


الشمسیه فی اصول الحسابیه = شمسیه الحساب | aš-šamsīya fī usūl-il ḥisābīyya = šamsīya-tul ḥisāb(ریاضیات)

نظام الاعرج ، حسن بن محمد، - 728 ؟ قمری
nezām-ol-a‘raj, hasan ebn-e mohammad (- 1328)


الشمسیه فی اصول الحسابیه = شمسیه الحساب | aš-šamsīya fī usūl-il ḥisābīyya = šamsīya-tul ḥisāb(ریاضیات)

نظام الاعرج ، حسن بن محمد، - 728 ؟ قمری
nezām-ol-a‘raj, hasan ebn-e mohammad (- 1328)


الشمسیه فی اصول الحسابیه = شمسیه الحساب | aš-šamsīya fī usūl-il ḥisābīyya = šamsīya-tul ḥisāb(ریاضیات)

نظام الاعرج ، حسن بن محمد، - 728 ؟ قمری
nezām-ol-a‘raj, hasan ebn-e mohammad (- 1328)


الشمسیه فی اصول الحسابیه = شمسیه الحساب | aš-šamsīya fī usūl-il ḥisābīyya = šamsīya-tul ḥisāb(ریاضیات)

نظام الاعرج ، حسن بن محمد، - 728 ؟ قمری
nezām-ol-a‘raj, hasan ebn-e mohammad (- 1328)


القواعد الجلیه فی شرح الرساله الشمسیه | qawā‘id-ul jalīyya fī š.-ir r.-tiš šamsīya(منطق)القواعد الشمسیه فی شرح العقاید العضدیه | al-qawā‘id-uš šamsīya fī š.-il ‘aqāyid-il ‘aḍudīyya(کلام و اعتقادات)

دامغانی ، محمد بن نصراالله، - 775 قمری
dāmqānī, mohammad ebn-e nasr-ol-lāh(- 1374)