السامی فی الاسامی = السعیدی | as-sāmī fe-l-asāmī = as-sa‘īdī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1125)


السامی فی الاسامی = السعیدی | as-sāmī fe-l-asāmī = as-sa‘īdī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1125)


السامی فی الاسامی = السعیدی | as-sāmī fe-l-asāmī = as-sa‘īdī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad (- 1125)


السامی فی الاسامی (منتخب ) | as-sāmī fe-l-asāmī (mn.)(لغت)



الابانه فی شرح السامی فی الاسامی | al-ibāna fī š.-is sāmī fi-l asāmī(لغت)

میدانی ، احمد بن محمد، - 518 قمری
meydānī, ahmad ebn-e mohammad ( - 1125)


تحفه سامی = تذکره سامی | tohfe-ye sāmī = tazkere-ye sāmī(تراجم)

سام میرزای صفوی ، 923 - 975 قمری
sām mīrzā-ye safavī (1518-1568)


تحفه سامی = تذکره سامی | tohfe-ye sāmī = tazkere-ye sāmī(تراجم)

سام میرزای صفوی ، 923 - 975 قمری
sām mīrzā-ye safavī (1518-1568)


کتابچه اسامی | ketābče-ye asāmī(متفرقه)



اسامی داروها | asāmī-ye dārū-hā(بهداشت)



اسامی صنایع | asāmī-ye sanāye‘(صنعت)