الصلاه = اسرار الصلاه = سر الصلاه = ماهیه الصلاه عشر = شرح باب حادی عشر | aṣ-ṣalāt = asrār-uṣ ṣalāt = sir-uṣ ṣalāt = māhīyat-uṣ ṣalāt-i ‘ašar = š.-u bāb-i ḥādī ‘ašar(فلسفه احکام)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


الصلاه = اسرار الصلاه = سر الصلاه = ماهیه الصلاه عشر = شرح باب حادی عشر | aṣ-ṣalāt = asrār-uṣ ṣalāt = sir-uṣ ṣalāt = māhīyat-uṣ ṣalāt-i ‘ašar = š.-u bāb-i ḥādī ‘ašar(فلسفه احکام)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)


خلل الصلاه = الخلل فی الصلوه = رساله فی السهو و الشک فی الصلاه | xilal-uṣ ṣalāt = al-xilal fi-ṣ ṣalāt = r.-un fi-s sahw wa-š šak fi-ṣ ṣalāt(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


خلل الصلاه = الخلل فی الصلوه = رساله فی السهو و الشک فی الصلاه | xilal-uṣ ṣalāt = al-xilal fi-ṣ ṣalāt = r.-un fi-s sahw wa-š šak fi-ṣ ṣalāt(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


صلاه الجمعه = الحث علی صلاه الجمعه = فضائل صلاه الجمعه | salāt-il jum‘a = al-ḥaṯṯ ‘alā ṣalāt-il jum‘a = faḍā’il-u ṣalāt-il jum‘a(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


روح الصلاه = اسرار الصلاه = حقیقه الصلاه | rūḥ-uṣ ṣalāt = asrār-uṣ ṣalāt = ḥaqīqat-uṣ ṣalāt(فلسفه احکام ، عرفان و تصوف)

قاضی سعید قمی ، محمد سعید بن محمد مفید، 1049 - 1103 ؟ قمری
qāzī sa‘īd-e qomī, mohammad sa‘īd ebn-e mohammad mofīd (1640 - 1692)


روح الصلاه = اسرار الصلاه = حقیقه الصلاه | rūḥ-uṣ ṣalāt = asrār-uṣ ṣalāt = ḥaqīqat-uṣ ṣalāt(فلسفه احکام ، عرفان و تصوف)

قاضی سعید قمی ، محمد سعید بن محمد مفید، 1049 - 1103 ؟ قمری
qāzī sa‘īd-e qomī, mohammad sa‘īd ebn-e mohammad mofīd (1640 - 1692)


روح الصلاه = اسرار الصلاه = حقیقه الصلاه | rūḥ-uṣ ṣalāt = asrār-uṣ ṣalāt = ḥaqīqat-uṣ ṣalāt(فلسفه احکام ، عرفان و تصوف)

قاضی سعید قمی ، محمد سعید بن محمد مفید، 1049 - 1103 ؟ قمری
qāzī sa‘īd-e qomī, mohammad sa‘īd ebn-e mohammad mofīd (1640 - 1692)


احکام الصلاه = رساله فی الصلاه | aḥkām-uṣ ṣalāt = r.-un fi-ṣ ṣalāt(فقه)

بحرانی ، یوسف بن احمد، 1107 - 1186 قمری
bahrānī, yūsef ebn-e ahmad (1696 - 1773)


احکام الصلاه = رساله فی الصلاه | aḥkām-uṣ ṣalāt = r.-un fi-ṣ ṣalāt(فقه)

بحرانی ، یوسف بن احمد، 1107 - 1186 قمری
bahrānī, yūsef ebn-e ahmad (1696 - 1773)