شرح الشافیه فی الصرف = شرح شافیه | š.-oš šāfīya fe-s sarf = š.-e šāfīya(صرف)

مازندرانی ، محمد هادی بن محمد صالح ، - 1120 قمری
māzandarānī, mohammad hādī ebn-e mohammad sāleh (- 1709)


شرح الشافیه فی الصرف = شرح شافیه | š.-oš šāfīya fe-s sarf = š.-e šāfīya(صرف)

مازندرانی ، محمد هادی بن محمد صالح ، - 1120 قمری
māzandarānī, mohammad hādī ebn-e mohammad sāleh (- 1709)


شرح الشافیه فی الصرف = شرح شافیه | š.-oš šāfīya fe-s sarf = š.-e šāfīya(صرف)

مازندرانی ، محمد هادی بن محمد صالح ، - 1120 قمری
māzandarānī, mohammad hādī ebn-e mohammad sāleh (- 1709)


الشافیه فی الصرف | aš-šāfīya fi-ṣ-ṣarf(صرف)

ابن حاجب ، عثمان بن عمر، 570؟ - 646 ؟ قمری
ebn-e hājeb, ‘osmān ebn-e ‘omar (1175 - 1249)


الشافیه فی الصرف | aš-šāfīya fi-ṣ-ṣarf(صرف)

ابن حاجب ، عثمان بن عمر، 570؟ - 646 ؟ قمری
ebn-e hājeb, ‘osmān ebn-e ‘omar (1175 - 1249)


الشافیه فی الصرف | aš-šāfīya fi-ṣ-ṣarf(صرف)

ابن حاجب ، عثمان بن عمر، 570؟ - 646 ؟ قمری
ebn-e hājeb, ‘osmān ebn-e ‘omar (1175 - 1249)


الشافیه فی الصرف | aš-šāfīya fi-ṣ-ṣarf(صرف)

ابن حاجب ، عثمان بن عمر، 570؟ - 646 ؟ قمری
ebn-e hājeb, ‘osmān ebn-e ‘omar (1175 - 1249)


الشافیه فی الصرف | aš-šāfīya fi-ṣ-ṣarf(صرف)

ابن حاجب ، عثمان بن عمر، 570؟ - 646 ؟ قمری
ebn-e hājeb, ‘osmān ebn-e ‘omar (1175 - 1249)


الشافیه فی الصرف | aš-šāfīya fi-ṣ-ṣarf(صرف)

ابن حاجب ، عثمان بن عمر، 570؟ - 646 ؟ قمری
ebn-e hājeb, ‘osmān ebn-e ‘omar (1175 - 1249)


صرف اللسان = صرف فارسی منظوم و منثور = صرف | sarf-ol lesān = sarf-e fārsī-ye manzūm va mansūr = sarf(صرف)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad (1415 - 1493)