الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


الشافی فی الامامه و ابطال حجج العامه | aš-šāfī fi-l imāma wa ibṭāl-i ḥujaj-il ‘āmma(کلام و اعتقادات)

علم الهدی ، علی بن حسین ، 355 - 436 قمری
‘alam-ol-hodā, ‘alī ebn-e hoseyn (967 - 1045)


التعجب من اغلاط العامه فی مساله الامامه = کتاب التعجب | at-ta‘ajjub min aġlāṭ-il ‘āmma fī mas’alat-il imāma = k.-ut ta‘ajjub(کلام و اعتقادات)

کراجکی ، محمد بن علی ، - 449 قمری
karājakī, mohammad ebn-e ‘alī ( - 1058)


الامامه = المبسوط فی الامامه | al-imāma = al-mabsūṭ fi-l imāma(کلام و اعتقادات)

جزایری ، عبدالنبی بن سعد، - 1021 قمری
jazāyerī, ‘abd-on-nabī ebn-e sa‘d (- 1613)


الامامه = دلائل الامامه = نوادر المعجزات فی مناقب الائمه الهداه | al-imāma = dalā’il-ul imāma = nawādir-ul mu‘jizāt fī manāqib-il a’immat-il huda(کلام و اعتقادات)

طبری آملی ، محمد بن جریر، ق 5 قمری
tabarī āmolī, mohammad ebn-e jarīr (- 11c)