الجعل (رساله در) | al-ja‘l (r. dar)(فلسفه)

اردستانی ، محمد صادق ، - 1134 قمری
ardestānī, mohammad sādeq (- 1722)


الجعل (مراسله در) | al-ja‘l (morāsele dar)(فلسفه)

اردستانی ، محمد صادق ، - 1134 قمری
ardestānī, mohammad sādeq (- 1722)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


دیوان صادق اصفهانی = دیوان صادق ملا رجب | d.-e sādeq-e esfahānī = d.-e sādeq-e mollā rajab(شعر)

صادق ملا رجب ، - 1305 قمری
sādeq-e mollā rajab (- 1888)


راح الارواح | rāh-ol arvāh(طب)

اردستانی ، آقا محمد حسین ، - 1272 قمری
ardestānī, āqā mohammad hoseyn (- 1856)


صبح صادق | sobh-e sādeq(ن امه نگاری)

صبح صادق
sobh-e sādeq


یوسف و زلیخا | yūsof va zolayxā(شعر)

آذر بیگدلی ، لطفعلی بن آقا خان ، 1134 - 1195 قمری
āzar-e bīgdelī, lotf-‘alī ebn-e āqā-xān (1722 - 1781)


شرح الواصلین | š.ol-vāselīn(عرفان و تصوف ، شعر)

جمالی اردستانی ، جمال الدین محمد، 814 - 883 ؟ قمری
jamālī ardestānī, jamāl-od-dīn mohammad (1412-1479)


شرح الشافیه = العجاله | š.-uš-šāfīya = al-‘ijāla(صرف)

فارسی ، محمد بن محمد، - 1134 قمری
fārsī, mohammad ebn-e mohammad (- 1722)


شرح الشافیه = العجاله | š.-uš-šāfīya = al-‘ijāla(صرف)

فارسی ، محمد بن محمد، - 1134 قمری
fārsī, mohammad ebn-e mohammad (- 1722)