فضایل الصلوات علی النبی و آله = شرح صلوات = فضیلت صلوات | fazāyel-os salavāt ‘ala-n nabī va āl-e-h = š.-e salavāt = fazīlat-e salavāt(دعا)

اردکانی ، احمد بن محمد ابراهیم ، 1175 - 1238؟ قمری
ardakānī, ahmad ebn-e mohammad ebrāhīm (1762 - 1823)


فضایل الصلوات علی النبی و آله = شرح صلوات = فضیلت صلوات | fazāyel-os salavāt ‘ala-n nabī va āl-e-h = š.-e salavāt = fazīlat-e salavāt(دعا)

اردکانی ، احمد بن محمد ابراهیم ، 1175 - 1238؟ قمری
ardakānī, ahmad ebn-e mohammad ebrāhīm (1762 - 1823)


فضایل الصلوات علی النبی و آله = شرح صلوات = فضیلت صلوات | fazāyel-os salavāt ‘ala-n nabī va āl-e-h = š.-e salavāt = fazīlat-e salavāt(دعا)

اردکانی ، احمد بن محمد ابراهیم ، 1175 - 1238؟ قمری
ardakānī, ahmad ebn-e mohammad ebrāhīm (1762 - 1823)


نور البصائر فی حل مشکلات المشاعر = شرح المشاعر = حاشیه المشاعر | nūr-ul baṣā’ir fī ḥall-i muškilāt-il mašā‘ir = š.-ul mašā‘ir = ḥāšīyat-ul mašā‘ir(فلسفه)

اردکانی ، احمد بن محمد ابراهیم ، 1175 - 1238؟ قمری
ardakānī, ahmad ebn-e mohammad ebrāhīm (1762 - 1823)


سرورالمومنین فی مناقب امیرالمومنین = کفایه الطالب فی مناقب علی بن ابیطالب | sorūr-ol mo’menīn fī manāqeb-e amīr-el-mo’menīn = kefāyat-ot tāleb fī manāqeb-e ‘alī-y-ebn-e abī-tāleb(تاریخ معصومین)

اردکانی ، احمد بن محمد ابراهیم ، 1175 - 1238؟ قمری
ardakānī, ahmad ebn-e mohammad ebrāhīm (1762 - 1823)


مرآت الحق = مرآه المومنین | mer’āt-ol haqq = mer’āt-ol mo‘menīn(عرفان و تصوف)

مجذوبعلی شاه ، محمد جعفر بن صفر، 1175 - 1238 قمری
majzūb-‘alī-šāh, mohammad ja‘far ebn-e safar (1762 - 1823)


مرآت الحق = مرآه المومنین | mer’āt-ol haqq = mer’āt-ol mo‘menīn(عرفان و تصوف)

مجذوبعلی شاه ، محمد جعفر بن صفر، 1175 - 1238 قمری
majzūb-‘alī-šāh, mohammad ja‘far ebn-e safar (1762 - 1823)


مراحل السالکین | marāhel-us sālekīn(عرفان و تصوف)

مجذوبعلی شاه ، محمد جعفر بن صفر، 1175 - 1238 قمری
majzūb-‘alī-šāh, mohammad ja‘far ebn-e safar (1762 - 1823)

ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺶ »ﻓﺼﻞ«: ۱. ﻭﺟﻮﺏ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ؛ ۲. ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﻲ؛ ۳. ﺻﻔﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎ؛ ۴. ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﻋﻠﻤﺎ؛ ﺗﻘﺴ

مراحل السالکین | marāhel-us sālekīn(عرفان و تصوف)

مجذوبعلی شاه ، محمد جعفر بن صفر، 1175 - 1238 قمری
majzūb-‘alī-šāh, mohammad ja‘far ebn-e safar (1762 - 1823)

ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺶ »ﻓﺼﻞ«: ۱. ﻭﺟﻮﺏ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ؛ ۲. ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﻲ؛ ۳. ﺻﻔﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎ؛ ۴. ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﻋﻠﻤﺎ؛ ﺗﻘﺴ

مراحل السالکین | marāhel-us sālekīn(عرفان و تصوف)

مجذوبعلی شاه ، محمد جعفر بن صفر، 1175 - 1238 قمری
majzūb-‘alī-šāh, mohammad ja‘far ebn-e safar (1762 - 1823)

ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺁﺩﺍﺏ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺶ »ﻓﺼﻞ«: ۱. ﻭﺟﻮﺏ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ؛ ۲. ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺮﺩﻣﻲ؛ ۳. ﺻﻔﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎ؛ ۴. ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ ﻋﻠﻤﺎ؛ ﺗﻘﺴ