حمام جنیان | hammām-e jennīyān(داستان)

اردبیلی ، ابوالفیض ، ق 14 قمری
ardabīlī, abolfeyz ( - 20c)


دیوان صافی اردبیلی | d.-e sāfī-ye ardabīlī(کیمیا،شعر)

صافی اردبیلی
sāfī-ye ardabīlī


دیوان صافی اردبیلی | d.-e sāfī-ye ardabīlī(کیمیا،شعر)

صافی اردبیلی
sāfī-ye ardabīlī


ارشاد = جامع المسائل فی فقه الامامیه | moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad ( - 1585)(فقه)شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


حج = مناسک حج | haj = manāsek-e haj(فقه)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad (- 1585)


شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)


شرح الانموذج فی النحو | š.-ul-unmūḏaj fi-n-naḥw(نحو)

اردبیلی ، محمد بن عبدالغنی ، - 647 ؟ قمری
ardabīlī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-qanī (- 1250)