الرعایه فی شرح البدایه فی علم الدرایه = شرح البدایه فی علم الدرایه = الرعایه فی شرح الدرایه = شرح بدایه الدرایه | ar-ri‘āya fī š.-il bidāya fī ‘ilm-id dirāya = š.-ul bidāya fī ‘ilm-id dirāya = ar-ri‘āya fī š.-id dirāya = š.-u bidāyat-(درایه)

) / جلد 16
id dirāya


الرعایه فی شرح البدایه فی علم الدرایه = شرح البدایه فی علم الدرایه = الرعایه فی شرح الدرایه = شرح بدایه الدرایه | ar-ri‘āya fī š.-il bidāya fī ‘ilm-id dirāya = š.-ul bidāya fī ‘ilm-id dirāya = ar-ri‘āya fī š.-id dirāya = š.-u bidāyat-(درایه)

) / جلد 16
id dirāya


الرعایه فی شرح البدایه فی علم الدرایه = شرح البدایه فی علم الدرایه = الرعایه فی شرح الدرایه = شرح بدایه الدرایه | ar-ri‘āya fī š.-il bidāya fī ‘ilm-id dirāya = š.-ul bidāya fī ‘ilm-id dirāya = ar-ri‘āya fī š.-id dirāya = š.-u bidāyat-(درایه)

) / جلد 16
id dirāya


الرعایه فی شرح البدایه فی علم الدرایه = شرح البدایه فی علم الدرایه = الرعایه فی شرح الدرایه = شرح بدایه الدرایه | ar-ri‘āya fī š.-il bidāya fī ‘ilm-id dirāya = š.-ul bidāya fī ‘ilm-id dirāya = ar-ri‘āya fī š.-id dirāya = š.-u bidāyat-(درایه)

) / جلد 16
id dirāya


الرعایه فی شرح البدایه فی علم الدرایه = شرح البدایه فی علم الدرایه = الرعایه فی شرح الدرایه = شرح بدایه الدرایه | ar-ri‘āya fī š.-il bidāya fī ‘ilm-id dirāya = š.-ul bidāya fī ‘ilm-id dirāya = ar-ri‘āya fī š.-id dirāya = š.-u bidāyat-(درایه)

) / جلد 16
id dirāya


الرعایه فی شرح البدایه فی علم الدرایه = شرح البدایه فی علم الدرایه = الرعایه فی شرح الدرایه = شرح بدایه الدرایه | ar-ri‘āya fī š.-il bidāya fī ‘ilm-id dirāya = š.-ul bidāya fī ‘ilm-id dirāya = ar-ri‘āya fī š.-id dirāya = š.-u bidāyat-(درایه)

) / جلد 16
id dirāya


الرعایه فی شرح البدایه فی علم الدرایه = شرح البدایه فی علم الدرایه = الرعایه فی شرح الدرایه = شرح بدایه الدرایه | ar-ri‘āya fī š.-il bidāya fī ‘ilm-id dirāya = š.-ul bidāya fī ‘ilm-id dirāya = ar-ri‘āya fī š.-id dirāya = š.-u bidāyat-(درایه)

) / جلد 16
id dirāya


البدایه فی علم الدرایه = بدایه الدرایه | al-bidāya fī ‘ilm-id dirāya = bidāyat-ud dirāya(درایه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506-1558)


البدایه فی علم الدرایه = بدایه الدرایه | al-bidāya fī ‘ilm-id dirāya = bidāyat-ud dirāya(درایه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506-1558)


البدایه فی علم الدرایه = بدایه الدرایه | al-bidāya fī ‘ilm-id dirāya = bidāyat-ud dirāya(درایه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506-1558)