الرضاعیه = ارجوزه فی الرضاع | ar-riḍā‘īya = urjūzat-un fi-r-riḍā‘(فقه)

عاملی اصفهانی ، محمد بن صالح ، - 1263 قمری
‘āmelī esfahānī, mohammad ebn-e sāleh ( - 1847)


الرضاعیه = ارجوزه فی الرضاع | ar-riḍā‘īya = urjūzat-un fi-r-riḍā‘(فقه)

عاملی اصفهانی ، محمد بن صالح ، - 1263 قمری
‘āmelī esfahānī, mohammad ebn-e sāleh ( - 1847)


الرضاع = الرضاعیه = رساله رضاعیه | ar-riḍā‘ = ar-riḍā‘īya = r.-ye riḍā‘īya(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


الرضاع = الرضاعیه = رساله رضاعیه | ar-riḍā‘ = ar-riḍā‘īya = r.-ye riḍā‘īya(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


الرضاع = الرضاعیه = رساله رضاعیه | ar-riḍā‘ = ar-riḍā‘īya = r.-ye riḍā‘īya(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


الرضاع = الرضاعیه = رساله رضاعیه | ar-riḍā‘ = ar-riḍā‘īya = r.-ye riḍā‘īya(فقه)

محقق کرکی ، علی بن حسین ، 890 - 940 قمری
mohaqqeq-e karakī, ‘alī ebn-e hoseyn (1486 - 1534)


الرضاعیه = ضوابط الرضاع | ar-riḍā‘īya = ḍawābiṭ-ur-riḍā‘(فقه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad ( - 1632)


الرضاعیه = ضوابط الرضاع | ar-riḍā‘īya = ḍawābiṭ-ur-riḍā‘(فقه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad ( - 1632)


الرضاعیه = ضوابط الرضاع | ar-riḍā‘īya = ḍawābiṭ-ur-riḍā‘(فقه)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad ( - 1632)


المجربات من الاحکام النجومیه و القواعد الطبیه = ارجوزه فی الطب = ارجوزه فی الخواص | al-mujarrabāt min-al aḥkām-in nujūmīya wa-l qawā‘id- iṭṭibbīya = urjūzat-un fi-ṭṭibb = urjūzat-un fi-l xawāṣ(طب ، شعر، اختربینی)

ابن سینا، حسین بن عبداالله، 370؟ - 428 قمری
ebn-e sīnā, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-lāh (981 - 1038)