الروضه | ar-rawḍa(اخلاق)

تبریزی ، لطفعلی بن احمد، - 1262 قمری
tabrīzī, lotf-‘alī ebn-e ahmad (- 1846)


صفاء الروضه | ṣafā’-ur rawḍa(فقه)

موسوی حائری ، محمد صالح بن حسن ، - 1303 قمری
mūsavī hā’erī, mohammad sāleh ebn-e hasan (- 1886)


الروضه فی فضائل علی (ع ) = المناقب = الفضائل = فضائل الائمه = کتاب الفضائل | ar-rawḍa fī faḍā’il-i ‘alī = al-manāqib = al-faḍā’l = faḍā’il-ul a’imma = k.-ul faḍā’il(کلام و اعتقادات)

؟ شاذان قمی ، ق 6 قمری
šāzān qomī (- 12c)


الروضه فی فضائل علی (ع ) = المناقب = الفضائل = فضائل الائمه = کتاب الفضائل | ar-rawḍa fī faḍā’il-i ‘alī = al-manāqib = al-faḍā’l = faḍā’il-ul a’imma = k.-ul faḍā’il(کلام و اعتقادات)

؟ شاذان قمی ، ق 6 قمری
šāzān qomī (- 12c)


الروضه فی فضائل علی (ع ) = المناقب = الفضائل = فضائل الائمه = کتاب الفضائل | ar-rawḍa fī faḍā’il-i ‘alī = al-manāqib = al-faḍā’l = faḍā’il-ul a’imma = k.-ul faḍā’il(کلام و اعتقادات)

؟ شاذان قمی ، ق 6 قمری
šāzān qomī (- 12c)