تفریج الکربه عن المنتقم لهم فی الرجعه = اثبات وجوب الرجعه و تفریج الکر به | tafrīj-ul kurba ‘an-il muntaqim la-hum fi-r raj‘a = iṯbāt- u wujūb-ir raj‘a wa tafrīj-il kurba(کلام و اعتقادات)

حسینی کاظمی ، محمود بن فتح االله، ق 11 قمری
hoseynī kāzemī, mahmūd ebn-e fath-ol-lāh (- 17c)


الرجعه و ظهور الحجه و الاخبار الماثوره فیها عن آل العصمه = اثبات الرجعه | ar-raj‘a wa ẓuhūr-ul ḥujja wa-l axbār-ul ma’ṯūra fī-hā ‘an āl-il ‘iṣma = iṯbāt-ur raj‘a(کلام و اعتقادات)

حسینی استرآبادی ، محمد مومن بن دوست محمد، - 1088 قمری
hoseynī estarābādī, mohammad mo’men ebn-e dūst mohammad (- 1678)


الرجعه و ظهور الحجه و الاخبار الماثوره فیها عن آل العصمه = اثبات الرجعه | ar-raj‘a wa ẓuhūr-ul ḥujja wa-l axbār-ul ma’ṯūra fī-hā ‘an āl-il ‘iṣma = iṯbāt-ur raj‘a(کلام و اعتقادات)

حسینی استرآبادی ، محمد مومن بن دوست محمد، - 1088 قمری
hoseynī estarābādī, mohammad mo’men ebn-e dūst mohammad (- 1678)


الرجعه | ar-raj‘a(کلام و اعتقادات)

قمی ، حسین بن عبدالعلی ، ق 12 قمری
qomī, hoseyn ebn-e ‘abd-ol-‘alī (- 18c)


دیوان راجا | d.-e rājā(شعر)

راجاقتال ، یوسف بن علی ، - 731 قمری
rājāqetāl, yūsof ebn-e ‘alī ( - 1331)


یقین الرجعه | yaqīn-or raj‘a(کلام و اعتقادات)

احمد بن حسن بن اسماعیل ، قرن 13 قمری
ahmad ebn-e hasan ebn-e esmā‘īl (- 19c)


اثبات الرجعه = رجعت = سر مخزون | esbāt-or raj‘a = raj‘at = serr-e maxzūn(کلام و اعتقادات)

لاهیجی ، حسن بن عبدالرزاق ، 1045 - 1121 قمری
lāhījī, hasan ebn-e ‘abd-or-razzāq (1636 - 1710)


الایقاظ من الهجعه بالبرهان علی الرجعه | al-īqāẓ min-al haj‘a bi-l-burhān ‘ala-r raj‘a(کلام و اعتقادات)

حر عاملی ، محمد بن حسن ، 1033 - 1104 قمری
horr-e ‘āmelī, mohammad ebn-e hasan (1624-1693)


العصمه و الرجعه = جواب محمد علی میرزا | al-‘iṣma wa-r raj‘a = javāb-e mohammad ‘alī mīrzā(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


العصمه و الرجعه = جواب محمد علی میرزا | al-‘iṣma wa-r raj‘a = javāb-e mohammad ‘alī mīrzā(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)