رحیق انهار الندماء من رقیق اشعار القدماء | raḥīq-u anhār-in nudamā’ min raqīq-i aš‘ār-il qudamā’(شعر)

علی بن عبداالله
‘alī ebn-e ‘abd-ol-lāh


الرحیق | ar-raḥīq(بدیع)

سبزواری ، هادی بن مهدی ، 1212 - 1289 قمری
sabzevārī, hādī ebn-e mahdī (1798 - 1872)