الرد علی الرادین علی الاحسائی | ar-radd ‘ala-r rāddīn ‘ala-l aḥsā’ī(کلام و اعتقادات)

نظام العلماء تبریزی ، محمود بن محمد، - 1271؟ قمری
nezām-ol-‘olamā tabrīzī, mahmūd ebn-e mohammad (- 1855)


رد پادری = رد میزان الحق | radd-e pādorī = radd-e mīzān-ol haqq(کلام و اعتقادات)

تبریزی ، نجفعلی بن حسنقلی ، ق 13 قمری
tabrīzī, najaf-‘alī ebn-e hasan-qolī (- 19c)


العبودیه جوهره کنهها الربوبیه = القدم و الحدوث = الرد علی الحکماء و المتکلمین | al-‘ubūdīya jawharat-un kunh-u-hā ar-rubūbīya = al- qidam wa-l ḥudūṯ = ar-radd ‘ala-l ḥukamā’ wa-l mutikallimīn(کلام و اعتقادات)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


رد رد هدیه النمله | radd-e radd-e hedyat-on namla(کلام و اعتقادات)

تهرانی نجفی ، هادی بن محمد امین ، - 1321 قمری
tehrānī najafī, hādī ebn-e mohammad amīn (- 1903)


الرد علی البابیه = رد باب مرتاب | ar-radd ‘ala-l bābīye = radd-e bāb-e mortāb(کلام و اعتقادات)

کرمانی ، محمد بن محمد کریم ، 1263 - 1324 قمری
kermānī, mohammad ebn-e mohammad karīm (1847 - 1906)


رد الاقوال | radd-ul aqwāl(متفرقه)رد غلاه | radd-e qolāt(کلام و اعتقادات)رد پادری | radd-e pādorī(کلام و اعتقادات)رد نصارا | radd-e nasārā(مسیحیت ، کلام و اعتقادات)ذکر الرد علی اهل التاویل | ḏikr-ur radd ‘alā ahl-it ta’wīl(کلام و اعتقادات)