الرد علی اهل الجبر و التفویض = الجبر و التفویض | ar-radd ‘alā ahl-il jabr wa-t tafwīḍ(حدیث)

علی بن محمد، امام دهم ، 212 - 254 قمری
‘alī ebn-e mohammad, emām-e dahom (828 - 869)


الجبر و الاختیار = الجبر و التفویض | al-jabr wa-l ixtīyār = al-jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات)

قزوینی ، قوام الدین ، ق 13 قمری
qazvīnī, qavām-od-dīn (- 19c)


الجبر و التفویض | al-jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات)الجبر و التفویض و اثبات المنزله بینهما | al-jabr wa-t tafwīḍ wa iṯbāt-ul manzila bayn-a-humā(کلام و اعتقادات)الجبر و التفویض | al-jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات)

ابوحنیفه ، نعمان بن ثابت ، 80 - 150 قمری
abūhanīfe, no‘mān ebn-e sābet (700 - 768)


الجبر و التفویض | al-jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات)

اصفهانی ، میرزا مهدی ، 1303 - 1365 قمری
esfahānī, mīrzā mahdī (1886 - 1946)


الجبر و التفویض | al-jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات)

؟ فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الجبر و التفویض | al-jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات)

میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)


الایقاظات فی خلق الاعمال و افعال العباد = الجبر و التفویض | al-īqāẓāt fī xalq-il a‘māl wa af‘āl-il ‘ibād = al-jabr wa-t tafwīḍ(فلسفه)

؟ میرداماد، محمد باقر بن محمد، - 1041 ؟ قمری
mīrdāmād, mohammad bāqer ebn-e mohammad (- 1632)


خلق الاعمال = مساله القدر و افعال العباد = الجبر و التفویض | xalq-ul a‘māl = mas’alat-ul qadr wa af‘āl-il ‘ibād = al- jabr wa-t tafwīḍ(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)