الرساله الشبهاتیه | ar-r.-uš-šubahātīya(فقه)

طریحی ، فخرالدین بن محمد، 979 - 1087 ؟ قمری
torayhī, faxr-od-dīn ebn-e mohammad (1572 - 1677)