الرساله الدمشقیه فی ترجیز الاجرومیه (رساله الاعراب ) | ar-r.-ud dimašqīya fī tarjīz-il ājurrūmīyya (r.-ul i‘rāb)(نحو)

انطاکی ، داود بن حسن ، ق 10 قمری
antākī, dāvūd ebn-e hasan (- 16c)


الاجرومیه = مقدمه الاجرومیه | al-ājurrūmīyya = muqaddamat-ul ājurrūmīyya(نحو)

ابن آجروم ، محمد بن محمد، 672 - 723 ق
ebn-e ājarrūm, mohammad e-bn-e mohammad (1273- 1323)


الاجرومیه = مقدمه الاجرومیه | al-ājurrūmīyya = muqaddamat-ul ājurrūmīyya(نحو)

ابن آجروم ، محمد بن محمد، 672 - 723 ق
ebn-e ājarrūm, mohammad e-bn-e mohammad (1273- 1323)


الاجرومیه = مقدمه الاجرومیه | al-ājurrūmīyya = muqaddamat-ul ājurrūmīyya(نحو)

ابن آجروم ، محمد بن محمد، 672 - 723 ق
ebn-e ājarrūm, mohammad e-bn-e mohammad (1273- 1323)


الاعراب فی قواعد الاعراب = قواعد الاعراب | al-i‘rāb fī qawā‘id-il i‘rāb = qawā‘id-ul i‘rāb(نحو)

ابن هشام ، عبداالله بن یوسف ، 708 - 761 قمری
ebn-e hešām, ‘abd-ol-lāh ebn-e yūsof (1309-1360)


الاعراب فی قواعد الاعراب = قواعد الاعراب | al-i‘rāb fī qawā‘id-il i‘rāb = qawā‘id-ul i‘rāb(نحو)

ابن هشام ، عبداالله بن یوسف ، 708 - 761 قمری
ebn-e hešām, ‘abd-ol-lāh ebn-e yūsof (1309-1360)


الاعراب فی قواعد الاعراب = قواعد الاعراب | al-i‘rāb fī qawā‘id-il i‘rāb = qawā‘id-ul i‘rāb(نحو)

ابن هشام ، عبداالله بن یوسف ، 708 - 761 قمری
ebn-e hešām, ‘abd-ol-lāh ebn-e yūsof (1309-1360)


الاعراب فی قواعد الاعراب = قواعد الاعراب | al-i‘rāb fī qawā‘id-il i‘rāb = qawā‘id-ul i‘rāb(نحو)

ابن هشام ، عبداالله بن یوسف ، 708 - 761 قمری
ebn-e hešām, ‘abd-ol-lāh ebn-e yūsof (1309-1360)


الاعراب فی قواعد الاعراب = قواعد الاعراب | al-i‘rāb fī qawā‘id-il i‘rāb = qawā‘id-ul i‘rāb(نحو)

ابن هشام ، عبداالله بن یوسف ، 708 - 761 قمری
ebn-e hešām, ‘abd-ol-lāh ebn-e yūsof (1309-1360)


شرح اعراب العوامل المائه = اعراب عوامل المائه | š.-u i‘rāb-il ‘awāmil-il mi’a = i‘rāb-u ‘awāmil-il mi’a(نحو)

حسینی استرآبادی ، زین العابدین بن محمد هاشم ، ق 11 قمری
hoseynī estarābādī, zayn-ol-‘ābedīn ebn-e mohammad hāšem (- 17c)