عقلیه | ‘aqlīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


عقلیه | ‘aqlīye(عرفان و تصوف)

همدانی ، علی بن محمد، 714 - 786 قمری
hamadānī, ‘alī ebn-e mohammad (1315 - 1385)


عقائد دینیه = واجبات عقلیه = اعتقادات | ‘aqā’ed-e dīnīye = vājebāt-e ‘aqlīye = e‘teqādāt(کلام و اعتقادات)

جرجانی ، ضیاءالدین بن سدیدالدین ، ق 10 قمری
jorjānī, zīyā-od-dīn ebn-e sadīd-od-dīn (- 16c)


ذوقیات عقلی و معقولات ذوقی = ذوقیه = الذوقیات العقلیه | zowqīyyāt-e ‘aqlī va ma‘qūlāt-e zowqī = zowqīye = az- zowqīyyāt-ol ‘aqlīye(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)


ذوقیات عقلی و معقولات ذوقی = ذوقیه = الذوقیات العقلیه | zowqīyyāt-e ‘aqlī va ma‘qūlāt-e zowqī = zowqīye = az- zowqīyyāt-ol ‘aqlīye(عرفان و تصوف)

فانی شیرازی دهدار، محمد بن محمود، 947 - 1016 قمری
fānī šīrāzī dehdār, mohammad ebn-e mahmūd (1541 - 1608)