النیه و ذم الوسواس | an-nīyya wa ۵am-ul waswās(فقه)

ابن ابی جمهور، محمد بن علی ، 838؟ - 906 ؟ قمری
ebn-e abī-jomhūr, mohammad ebn-e ‘alī (1435 - 1501)


النیه = خلوص النیه و حضور القلب = اجوبه مسائل علی اکبر بن محمد سمیع | an-nīyya = xulūṣ-un nīyya wa ḥu۴ūr-ul qalb = ajwibat- u masā’il-i ‘alī akbar ibn-i muḥammad samī‘(سیر و سلوک)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


النیه = خلوص النیه و حضور القلب = اجوبه مسائل علی اکبر بن محمد سمیع | an-nīyya = xulūṣ-un nīyya wa ḥu۴ūr-ul qalb = ajwibat- u masā’il-i ‘alī akbar ibn-i muḥammad samī‘(سیر و سلوک)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


النیه = خلوص النیه و حضور القلب = اجوبه مسائل علی اکبر بن محمد سمیع | an-nīyya = xulūṣ-un nīyya wa ḥu۴ūr-ul qalb = ajwibat- u masā’il-i ‘alī akbar ibn-i muḥammad samī‘(سیر و سلوک)

احسائی ، احمد بن زین الدین ، 1166 - 1241 ؟ قمری
ahsā’ī, ahmad ebn-e zayn-od-dīn (1753 - 1826)


ذم الوسواس | ḏamm-ul waswās(اخلاق)

ابن قدامه ، عبداالله بن احمد، 541 - 620 قمری
ebn-e qodāma, ‘abd-ol-lāh ebn-e ahmad (1147 - 1224)


حرز الحواس من وسواس الخناس | ḥirz-ul ḥawās min waswās-il xannās(کلام و اعتقادات)

اخباری ، محمد بن عبدالنبی ، 1178 - 1232 ؟ قمری
axbārī, mohammad ebn-e ‘abd-on-nabī (1765 - 1817)


النیه | an-nīyya(فقه)

شهید ثانی ، زین الدین بن علی ، 911 - 965 قمری
šahīd-e sānī, zayn-od-dīn ebn-e ‘alī (1506 - 1558)


الفخریه فی معرفه النیه | al-faxrīyya fī ma‘rifat-in nīyya(فقه)

فخرالمحققین ، محمد بن حسن ، 682 - 771 قمری
faxr-ol-mohaqqeqīn, mohammad ebn-e hasan (1284 - 1370)


الفخریه فی معرفه النیه | al-faxrīyya fī ma‘rifat-in nīyya(فقه)

فخرالمحققین ، محمد بن حسن ، 682 - 771 قمری
faxr-ol-mohaqqeqīn, mohammad ebn-e hasan (1284 - 1370)


الفخریه فی معرفه النیه | al-faxrīyya fī ma‘rifat-in nīyya(فقه)

فخرالمحققین ، محمد بن حسن ، 682 - 771 قمری
faxr-ol-mohaqqeqīn, mohammad ebn-e hasan (1284 - 1370)