النوادر = کنز الفوائد و الشوارد | an-navāder = kanz-ul fawā’id wa-š šawārid(گوناگون)کنز جامع الفوائد و دافع المعاند = کنز الفوائد و دافع المعاند= منتخب تاویل الایات الظاهره فی العتره الطاهره = جامع الفواید و دامغ المعاند | kanz-ul jāmi‘-il fawā’id wa dāfi‘-il mu‘ānid = kanz-ul fawā’id wa dāfi‘-ul mu‘ānid = mutagib-u ta’wīl-il āyāt- iẓẓāhira fi-l ‘itrat-iṭṭāhira = jāmi‘-ul fawāyid wa dāmiġ-ul mu‘ānid(کلام و اعتقادات ، فضایل و مناقب ، تفسیر)

نجفی حلی ، علم بن سیف ، ق 10 قمری
najafī hellī,‘elm ebn-e sayf (- 16c)


کنز الفوائد | kanz-ul fawā’id(گوناگون)

کراجکی ، محمد بن علی ، - 449 قمری
karājakī, mohammad ebn-e ‘alī(- 1058)


کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد و تردداته | kanz-ul fawā’id fī ḥall-i muškilāt-il qawā‘id wa taraddudāt-i-h(فقه)

اعرجی حلی ، عبدالمطلب بن محمد، 681 - 745 قمری
a‘rajī-ye hellī, ‘abd-ol-motalleb ebn-e mohammad (1283 - 1345)


کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد و تردداته | kanz-ul fawā’id fī ḥall-i muškilāt-il qawā‘id wa taraddudāt-i-h(فقه)

اعرجی حلی ، عبدالمطلب بن محمد، 681 - 745 قمری
a‘rajī-ye hellī, ‘abd-ol-motalleb ebn-e mohammad (1283 - 1345)


کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد و تردداته | kanz-ul fawā’id fī ḥall-i muškilāt-il qawā‘id wa taraddudāt-i-h(فقه)

اعرجی حلی ، عبدالمطلب بن محمد، 681 - 745 قمری
a‘rajī-ye hellī, ‘abd-ol-motalleb ebn-e mohammad (1283 - 1345)


نوادر العلوم | navāder-ol ‘olūm(کلام و اعتقادات ، حدیث)کنز الفوائد فی شرح الفرائد | kanz-ul fawā’id fī š.-il farā’id(اصول فقه)

انصاری ، محمد علی بن محمد علی ، ق 14 قمری
Ansārī, mohammad ‘alī-ye-bn-e mohammad ‘alī(- 20c)


کنز الفوائد | kanz-ul fawā’id(اخلاق)

هزار جریبی ، محمد کاظم بن محمد شفیع ، - 1234 ؟ قمری
hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafī‘(- 1819)


کنز الفوائد | kanz-ul fawā’id(اخلاق)

هزار جریبی ، محمد کاظم بن محمد شفیع ، - 1234 ؟ قمری
hezār-jarībī, mohammad kāzem ebn-e mohammad šafī‘(- 1819)