النفحات الالهیه القدسیه | an-nafaḥāt-ul ilāhīyat-il qudsīya(عرفان و تصوف)

صدرالدین قونیوی ، محمد بن اسحاق ، 607 - 673 قمری
sadr-od-dīn qūnīyavī, mohammad ebn-e eshāq (1211 - 1275)


الالهیات (رساله فی ) | al-ilāhīyāt (r.-un fī)(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad (- 1550)


الالهیات (رساله فی ) | al-ilāhīyāt (r.-un fī)(کلام و اعتقادات ، فلسفه)

خفری ، محمد بن احمد، - 957 ؟ قمری
xafrī, mohammad ebn-e ahmad (- 1550)


الحاشیه علی الهیات شرح الجدید علی التجرید | al-ḥāšīya ‘alā ilāhīyāt-i š.-il jadīd ‘ala-t tajrīd(کلام و اعتقادات)

مقدس اردبیلی ، احمد بن محمد، - 993 قمری
moqaddas-e ardabīlī, ahmad ebn-e mohammad ( - 1585)


نفحات الالهام لتسدید قواعد الاحکام | nafaḥāt-ul ilhām li-tasdīd-i qawā‘id-il aḥkām(فقه)

برغانی ، عبدالحسین بن علی ، ق 13 قمری
baraqānī, ‘abd-ol-hoseyn ebn-e ‘alī(- 19c)


نفحات اللاهوت (ترجمه ) | nafaḥāt-ul lāhūt (t.)(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، امیر محمد بن ابی طالب ، ق 10 قمری
estarābādī, amīr mohammad ebn-e abī-tāleb (- 16c)


نفحات السالکین | nafahāt-os sālekīn(عرفان و تصوف)

خواجگی کاسانی ، احمد بن جلال الدین ، - 949 قمری
xājegī kāsānī, ahmad ebn-e jalāl-od-dīn (- 1543)


نفحات الانس من حضرات القدس | nafahāt-ol ons men hazarāt-el qodos(عرفان و تصوف ، تراجم)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad(1415 - 1493)


نفحات الانس من حضرات القدس | nafahāt-ol ons men hazarāt-el qodos(عرفان و تصوف ، تراجم)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad(1415 - 1493)


نفحات الانس من حضرات القدس | nafahāt-ol ons men hazarāt-el qodos(عرفان و تصوف ، تراجم)

جامی ، عبدالرحمن بن احمد، 817 - 898 قمری
jāmī, ‘abd-or-rahmān ebn-e ahmad(1415 - 1493)