النفحات الالهیه و الخواطر الالهامیه | an-nafaḥāt-ul ilāhīya wa-l xawāṭir-ul ilhāmīya(فلسفه)

قاضی سعید قمی ، محمد سعید بن محمد مفید، 1049 - 1103 ؟ قمری
qāzī sa‘īd-e qomī, mohammad sa‘īd ebn-e mohammad mofīd (1640 - 1692)


معدن الجواهر و ریاضه الخواطر = معدن الجواهر و تنبیه الخواطر | ma‘dan-ul jawāhir wa rīyā۵at-ul xawāṭir = ma‘dan-ul jawāhir wa tanbīh-ul xawāṭir(اخلاق)

کراجکی ، محمد بن علی ، - 449 قمری
karājakī, mohammad ebn-e ‘alī(- 1058)


معدن الجواهر و ریاضه الخواطر = معدن الجواهر و تنبیه الخواطر | ma‘dan-ul jawāhir wa rīyā۵at-ul xawāṭir = ma‘dan-ul jawāhir wa tanbīh-ul xawāṭir(اخلاق)

کراجکی ، محمد بن علی ، - 449 قمری
karājakī, mohammad ebn-e ‘alī(- 1058)


معدن الجواهر و ریاضه الخواطر = معدن الجواهر و تنبیه الخواطر | ma‘dan-ul jawāhir wa rīyā۵at-ul xawāṭir = ma‘dan-ul jawāhir wa tanbīh-ul xawāṭir(اخلاق)

کراجکی ، محمد بن علی ، - 449 قمری
karājakī, mohammad ebn-e ‘alī(- 1058)


البشائر الالهیه | al-bašā’ir-ul ilāhīya(کلام و اعتقادات)روضه النواظر و میدان الخواطر | rawḍat-un nawāẓir wa maydān-ul xawāṭir(ادبیات)الحکمه الالهیه | al-ḥikmat-ul ilāhīya(فلسفه)

نراقی ، مهدی بن ابی ذر، 1128 - 1209 قمری
narāqī, mahdī ebn-e abī-zar (1716 - 1795)


نفحات الالهام لتسدید قواعد الاحکام | nafaḥāt-ul ilhām li-tasdīd-i qawā‘id-il aḥkām(فقه)

برغانی ، عبدالحسین بن علی ، ق 13 قمری
baraqānī, ‘abd-ol-hoseyn ebn-e ‘alī(- 19c)


نفحات اللاهوت (ترجمه ) | nafaḥāt-ul lāhūt (t.)(کلام و اعتقادات)

استرآبادی ، امیر محمد بن ابی طالب ، ق 10 قمری
estarābādī, amīr mohammad ebn-e abī-tāleb (- 16c)


نفحات السالکین | nafahāt-os sālekīn(عرفان و تصوف)

خواجگی کاسانی ، احمد بن جلال الدین ، - 949 قمری
xājegī kāsānī, ahmad ebn-e jalāl-od-dīn (- 1543)