دیوان امیر معزی = دیوان معزی نیشابوری | d.-e amīr mo‘ezzī = d.-e mo‘ezzī-ye neyšābūrī(شعر)

امیر معزی ، محمد بن عبدالملک ، - 520 ؟ قمری
amīr mo‘ezzī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-malek ( - 1127)


دیوان امیر معزی = دیوان معزی نیشابوری | d.-e amīr mo‘ezzī = d.-e mo‘ezzī-ye neyšābūrī(شعر)

امیر معزی ، محمد بن عبدالملک ، - 520 ؟ قمری
amīr mo‘ezzī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-malek ( - 1127)


دیوان امیر معزی = دیوان معزی نیشابوری | d.-e amīr mo‘ezzī = d.-e mo‘ezzī-ye neyšābūrī(شعر)

امیر معزی ، محمد بن عبدالملک ، - 520 ؟ قمری
amīr mo‘ezzī, mohammad ebn-e ‘abd-ol-malek ( - 1127)


القصیده المسیحیه فی مدح امیر المومنین = القصیده النونیه فی مدح امیرالمومنین | al-qaṣīdat-ul masīḥīya fī madḥ-i amīr-il mu’minīn = al-qaṣīdat-un nūnīya fī madḥ-i amīr-il-mu’minīn(فضایل و مناقب ، شعر)

مسیحا فدشکوئی ، محمد مسیح بن اسماعیل ، 1037؟ - 1127 قمری
masīhā fedeškū’ī, mohammad masīh ebn-e esmā‘īl (1628 - 1715)


دیوان شاهی سبزواری = دیوان امیرشاهی | d.-e šāhī-ye sabzevārī = d.-e amīr-šāhī(شعر)

امیر شاهی ، آق ملک بن جمال الدین ، - 857 ؟ قمری
amīr-šāhī, āq malek ebn-e jamāl-od-dīn (- 1454)


حاشیه فرائد الاصول | ḥāšīyat-u farā’id-il usūl(اصول فقه)

معزی نجفی ، محمد علی بن میرزا فرامرز، ق 14 قمری
mo‘ezzī najafī, mohammad ‘alī ebn-e mīrzā farāmarz ( - 20c)


دیوان محمود ملک الشعرا | d.-e mahmūd-e malek-oš-šo‘arā(شعر)

محمود خان ملک الشعراء، محمود بن محمد حسین ، 1228 - 1311 قمری
mahmūd xān malek-oš-šo‘arā’, mahmūd ebn-e mohammad hoseyn (1813 - 1894)


زاد المسافرین = هشت بهشت = زاد السالکین = گنج رایگان | zād-ol-mosāferīn = hašt behešt = zād-os-sālekīn = ganj-e rāygān hoseynī heravī, amīr hoseyn ebn-e amīr ‘ālam (1273 - 14c)(عرفان و تصوف ، شعر)کنز الرموز | kanz-or romūz(عرفان و تصوف ، شعر)

حسینی هروی ، امیر حسین بن امیر عالم ، 671ق 8 قمری
hoseynī heravī, amīr hoseyn ebn-e amīr ‘ālam (1273- 14c)


نزهه الارواح | nozhat-ol arvāh(عرفان و تصوف)

حسینی هروی ، امیر حسین بن امیر عالم ، 671 - قرن 8 قمری
hoseynī heravī, amīr hoseyn ebn-e amīr ‘ālam (1273 - 14c)