ابکار الافکار فی اصول الدین | abkār-ul afkār fī usūl-id dīn(کلام و اعتقادات)

آمدی ، علی بن محمد، 551 - 631 قمری
āmedī, ‘alī ebn-e mohammad (1157 - 1234)


احکام الاحکام فی اصول الاحکام = الاحکام فی اصول الاحکام | iḥkām-ul ’aḥkām fī usūl-il ’aḥkām = al-iḥkām fī usūl- il ’aḥkām(اصول فقه)

آمدی ، علی بن محمد، 551 - 631 قمری
āmedī, ‘alī ebn-e mohammad (1157 - 1234)


احکام الاحکام فی اصول الاحکام = الاحکام فی اصول الاحکام | iḥkām-ul ’aḥkām fī usūl-il ’aḥkām = al-iḥkām fī usūl- il ’aḥkām(اصول فقه)

آمدی ، علی بن محمد، 551 - 631 قمری
āmedī, ‘alī ebn-e mohammad (1157 - 1234)


احکام الاحکام فی اصول الاحکام = الاحکام فی اصول الاحکام | iḥkām-ul ’aḥkām fī usūl-il ’aḥkām = al-iḥkām fī usūl- il ’aḥkām(اصول فقه)

آمدی ، علی بن محمد، 551 - 631 قمری
āmedī, ‘alī ebn-e mohammad (1157 - 1234)


الهیئه | al-hay’a(هیئت)

فرمانی آمدی ، محمد
farmānī āmedī, mohammad


انس المنقطعین الی عباده رب العالمین | uns-ul munqaṭi‘īn ilā ‘ibādat-i rabb-il ‘ālamīn(عرفان و تصوف)

معافی موصلی ، محمد بن اسماعیل ، 551 - 630 قمری
mo‘āfī moselī, mohammad ebn-e esmā‘īl (1157-1233)


انس المنقطعین الی عباده رب العالمین | uns-ul munqaṭi‘īn ilā ‘ibādat-i rabb-il ‘ālamīn(عرفان و تصوف)

معافی موصلی ، محمد بن اسماعیل ، 551 - 630 قمری
mo‘āfī moselī, mohammad ebn-e esmā‘īl (1157-1233)


جواهر البیان فی دوله آل عثمان | jawāhir-ul bayān fī dawlat-i āl-i ‘uṯmān(هیئت)

آمدی ، احمد بن قره کمال ، ق 12 قمری
āmedī, ahmad ebn-e qara kamāl (- 18c)


حدیث المصافحه | hadīṯ-ul muṣāfiḥa(حدیث)

آمدی ، ابراهیم بن اسحاق ، - 778 قمری
āmedī, ebrāhīm ebn-e eshāq (- 1377)


غرر الحکم و درر الکلم = کشاف العقول و الادیان | ġurar-ul ḥikam wa durar-ul kalim = kaššāf-ul ‘uqūl wa- l adyān(حدیث)

آمدی ، عبدالواحد بن محمد، - 510 ؟ قمری
āmedī, ‘abd-ol-vāhed ebn-e mohammad (- 1117)