دیوان عالی شیرازی = دیوان نعمت خان عالی | d.-e ‘ālī-ye šīrāzī(شعر)

عالی شیرازی ، محمد، - 1121 قمری
‘ālī-ye šīrāzī, mohammad (- 1710)


نعمت عظمی | ne‘mat-e ‘ozmā(تفسیر)

عالی شیرازی ، محمد، - 1121 قمری
‘ālī šīrāzī, mohammad (- 1710)


حسن و عشق = تزویج عشق و حسن = کتخدایی حسن و عشق | hosn va ‘ešq = tazvīj-e ‘ešq va hosn = katxodāyī-ye hosn va ‘ešq(داستان)

عالی شیرازی ، محمد، - 1121 قمری
‘ālī šīrāzī, mohammad (- 1710)


وقایع حیدرآباد = وقایع نعمتخان | vaqāye‘-e heydarābād = vaqāye‘-e ne‘matxān(تاریخ هند)

عالی شیرازی ، محمد، - 1121 قمری
‘ālī šīrāzī, mohammad( - 1710)


وقایع حیدرآباد = وقایع نعمتخان | vaqāye‘-e heydarābād = vaqāye‘-e ne‘matxān(تاریخ هند)

عالی شیرازی ، محمد، - 1121 قمری
‘ālī šīrāzī, mohammad( - 1710)


دیوان صدرای شیرازی | d.-e sadrā-ye šīrāzī(شعر)

صدرالدین شیرازی ، محمد بن ابراهیم ، 979 - 1050 قمری
sadr-od-dīn-e šīrāzī, mohammad ebn-e ebrāhīm (1572 - 1641)


دیوان راز شیرازی ذهبی | d.-e rāz-e šīrāzī-ye zahabī(شعر)

میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبدالنبی ، 1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)


دیوان راز شیرازی ذهبی | d.-e rāz-e šīrāzī-ye zahabī(شعر)

میرزا بابا شیرازی ، ابوالقاسم بن عبدالنبی ، 1212؟ - 1286 قمری
mīrzā bābā šīrāzī, ab-ol-qāsem ebn-e ‘abd-on-nabī (1798 - 1870)


دیوان داعی شیرازی | d.-e dā‘ī-ye šīrāzī(شعر)

داعی شیرازی ، نظام الدین محمود، 810 - 870 قمری
dā‘ī-ye šīrāzī, nezām-od-dīn mahmūd (1408 - 1466)


نزح الکر للدابه | nazḥ-ul kur ld-dābba(فقه)

بحرانی ، سلیمان بن عبداالله، 1075؟ - 1121 قمری
bahrānī, soleymān ebn-e ‘abd-ol-lāh (1665 - 1710)