الرد علی اهل الجبر و التفویض = الجبر و التفویض | ar-radd ‘alā ahl-il jabr wa-t tafwīḍ(حدیث)

علی بن محمد، امام دهم ، 212 - 254 قمری
‘alī ebn-e mohammad, emām-e dahom (828 - 869)


مقتل علی بن ابیطالب و امام مجتبی و امام کاظم و امام رضا | maqtal-e ‘alī-ye bn-e abī-tāleb va emām-e mojtabā va emām-e kāzem va emām rezā(تاریخ معصومین)

حسینی قزوینی ، قریش بن محمد، - 1279 قمری
hoseynī qazvīnī, qorayš ebn-e mohammad(- 1863)


جفر الامام کاظم (ع ) | jafr-ol emām kāzem(جفر)

موسی بن جعفر (ع )، امام هفتم ، 128 - 183 قمری
mūsā ebn-e ja‘far, emām-e haftom (747 - 800)


اجوبه امام کاظم (ع ) | ajvebe-ye emām kāzem(حدیث)

؟ موسی بن جعفر (ع )، امام هفتم ، 128 - 183 قمری
mūsā ebn-e ja‘far, emām-e haftom (747 - 800)


شرح حال امام حسن و امام حسین (ع ) | š.-e hāl-e emām hasan va emām hosayn(تاریخ)مناظره امام محمد باقر با حجاج | monāzere-ye emām mohammad-e bāqer bā hajjāj(حدیث)

محمد بن علی (ع )، امام پنجم ، 57 - 114 قمری
mohammad ebn-e ‘alī, emām-e panjom (678 - 733)


تفسیر الامام العسکری = تفسیر امام حسن عسکری | tafsīr-ul imām-il ‘askarī = tafsīr-e emām hasan-e ‘askarī(تفسیر)

؟ حسن بن علی (ع )، امام یازدهم ، 232 - 260 قمری
hasan ebn-e ‘alī (‘), emām-e yāzdahom (847 - 875)


تفسیر الامام العسکری = تفسیر امام حسن عسکری | tafsīr-ul imām-il ‘askarī = tafsīr-e emām hasan-e ‘askarī(تفسیر)

؟ حسن بن علی (ع )، امام یازدهم ، 232 - 260 قمری
hasan ebn-e ‘alī (‘), emām-e yāzdahom (847 - 875)


تفسیر الامام العسکری = تفسیر امام حسن عسکری | tafsīr-ul imām-il ‘askarī = tafsīr-e emām hasan-e ‘askarī(تفسیر)

؟ حسن بن علی (ع )، امام یازدهم ، 232 - 260 قمری
hasan ebn-e ‘alī (‘), emām-e yāzdahom (847 - 875)


تفسیر الامام العسکری = تفسیر امام حسن عسکری | tafsīr-ul imām-il ‘askarī = tafsīr-e emām hasan-e ‘askarī(تفسیر)

؟ حسن بن علی (ع )، امام یازدهم ، 232 - 260 قمری
hasan ebn-e ‘alī (‘), emām-e yāzdahom (847 - 875)