حاشیه مرموزات باغنوی | ḥāšīyat-u marmūzāt-i bāġnawī(عرفان و تصوف)

علاء الدوله سمنانی ، احمد بن محمد، 659 - 736 ؟ قمری
‘alā‘-od dowle-ye semnānī, ahmad ebn-e mohammad (1262 - 1336)


فصول الاصول = ما لابد فی الدین | fuṣūl-ul uṣūl = mā lā-budda fi-d dīn(عرفان و تصوف)

علاء الدوله سمنانی ، احمد بن محمد، 659 - 736 ؟ قمری
‘alā‘-od-dowle-ye semnānī, ahmad ebn-e mohammad (1262 - 1336)


العروه الوثقی لاهل التقی = العروه لاهل الخلوه | al-‘urwat-ul wuṯqā li-ahl-it tuqā = al-‘urwat li-ahl-il xalwa(عرفان و تصوف)

علاء الدوله سمنانی ، احمد بن محمد، 659 - 736؟ قمری
‘alā‘-od dowle-ye semnānī, ahmad ebn-e mohammad (1262 - 1336)


علم اعداد | ‘elm-e a‘dād(متفرقه ، علوم غریبه ، ریاضیات)

سمنانی ، احمد بن محمد تقی
semnānī, ahmad ebn-e mohammad taqī


صد خطابه = مکاتیب = سه مکتوب جلال الدوله به کمال الدوله | sad xetābe = makātīb = se maktūb-e jalāl-od-dowle be kamāl-od-dowle(نامه نگاری ، حکومت و سیاست)

میرزا آقاخان کرمانی ، عبدالحسین ،1270 - 1314؟قمری
mīrzā āqā xān-e kermānī, ‘abd-ol-hoseyn (1854 - 1897)


صد خطابه = مکاتیب = سه مکتوب جلال الدوله به کمال الدوله | sad xetābe = makātīb = se maktūb-e jalāl-od-dowle be kamāl-od-dowle(نامه نگاری ، حکومت و سیاست)

میرزا آقاخان کرمانی ، عبدالحسین ،1270 - 1314؟قمری
mīrzā āqā xān-e kermānī, ‘abd-ol-hoseyn (1854 - 1897)


شرح فرائض السجاوندی | š.-u farā’iḍ-is sajāwandī(فقه)

؟ ابن امین الدوله ، حسن بن احمد، - 658 قمری
ebn-e amīn-o dowle, hasan ben ahmad (- 1261)


احادیث | aḥādīṯ(حدیث)

؟ عبدالرزاق کاشی ، عبدالرزاق بن احمد، - 736 ؟ قمری
‘abd-or-razzāq-e kāšī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ahmad ( - 1336)


فتوت نامه | fotovvat nāme(عرفان و تصوف)

عبدالرزاق کاشی ، عبدالرزاق بن احمد، - 736 ؟ قمری
‘abd-or-razzāq-e kāšī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ahmad (- 1336)


شرح منازل السائرین | š.-u manāzil-is-sā’irīn(عرفان و تصوف)

عبدالرزاق کاشی ، عبدالرزاق بن احمد، - 736 ؟ قمری
‘abd-or-razzāq-e kāšī, ‘abd-or-razzāq ebn-e ahmad (- 1336)