الکافی فی شرح الوافی | al-kāfī fī š.-il wāfī(فقه)

نسفی ، عبداالله بن احمد، - 710 قمری
nasafī, ‘abd-ol-lāh ebn-e ahmad(- 1311)


الوافی بالوفیات | al-wāfi biا-wafayāt(تراجم)

صفدی ، خلیل بن ایبک ، 696 - 764 قمری
safadī, xalīl ebn-e ībak (1297 - 1363)


الوافی فی التدبیر الکافی | al-wāfi fī tadbīr-il kāfī(کیمیا)

مصمودی ، محمد بن احمد، قرن 9 قمری
masmūdī,mohammad ebn-e ahmad(- 15c)


الوافی فی شرح الوافیه | al-wāfi fī š.-il wāfīya(اصول فقه)

اعرجی ، محسن بن حسن ، 1130 - 1227 قمری
a‘rajī, mohsen ebn-e hasan (1718 - 1812)


الوافی فی شرح الوافیه | al-wāfi fī š.-il wāfīya(اصول فقه)

اعرجی ، محسن بن حسن ، 1130 - 1227 قمری
a‘rajī, mohsen ebn-e hasan (1718 - 1812)


الوافی | al-wāfī(حدیث)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الوافی فی شرح الوافیه | al-wāfi fī š.-il wāfīya(اصول فقه)

اعرجی ، محسن بن حسن ، 1130 - 1227 قمری
a‘rajī, mohsen ebn-e hasan (1718 - 1812)


الوافی | al-wāfī(حدیث)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)


الوافی فی شرح الوافیه | al-wāfi fī š.-il wāfīya(اصول فقه)

اعرجی ، محسن بن حسن ، 1130 - 1227 قمری
a‘rajī, mohsen ebn-e hasan (1718 - 1812)


الوافی | al-wāfī(حدیث)

فیض کاشانی ، محمد بن شاه مرتضی ، 1006 - 1091 قمری
feyz-e kāšānī, mohammad ebn-e šāh morteza (1598 - 1680)